KLİMA CİHAZI KONULMASININ ŞARTLARI

Kapatılan mutfak balkonunun dış duvarına monte edilmiş olan klima cihazının kaldırılması gerekir.

KLİMA CİHAZI KONULMASININ ŞARTLARI
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2012/4588 K: 2012/6374 T: 28/05/12

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu ana taşınmazın ortak alanı olan balkon dışına davalı tarafça monte edilmiş olan bir adet klimanın kaldırılarak eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece klimanın davalıya ait pencerenin altında bulunduğu, binanın dış görünüşünü ve estetiğini bozmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

 

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre, ana taşınmazın projesinde yer almamış olsa bile kat maliklerinin klima cihazını kendi bağımsız bölümünün pencere ve balkonuna konulmasına komşularını rahatsız etmemek koşuluyla izin verilmekte ise de, somut olayda dava konusu edilen klimanın kapatılan mutfak balkonunun dış duvarına monte edilmiş olduğu anlaşıldığından bu eylemin Yargıtay'ın yukarıda sözü edilen yerleşik uygulamasına ve Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu gözetilerek dava konusu cihazın bulunduğu yerden kaldırılmasına hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

Sonuç

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.