KOOPERATİF ALEYHİNE AÇILACAK DAVADA YETKİLİ MAHKEME

(HMK'nın 14/2) maddesi uyarınca kooperatif ile ortağı arasındaki uyuşmazlıklara bakmaya yetkili mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Bu yetki kesin ve kamu düzenine ilişkindir ve yargılamanın her aşamasında resen dikkate alınmak gerekir.

KOOPERATİF ALEYHİNE AÇILACAK DAVADA YETKİLİ MAHKEME

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1379 K: 2012/4501 T: 29/06/12

 

Davacı vekili, davacının, davalı kooperatifin üyesi olduğunu, davacıya yazlık konutlardan bir numaralı konutun tahsis edildiğini, ancak söz konusu yazlık konutun eğilmesi nedeniyle oturulabilir durumda olmadığını, oturulabilir duruma getirilmesinin de mümkün olmadığının mahkeme aracılığıyla tespit ettirildiğini, bu durumun ihtarname ile aracılığıyla kooperatife bildirildiği halde herhangi bir çözüm önerisi sunulmadığını, 16.06.2009 tarihinde yapılan genel kurul gündemine de alınmadığını, davalı kooperatifçe, diğer üyeler gibi davacıya da oturulmaya uygun ve sağlam bir konut tahsis etmesi gerektiğini, konutun oturulamaz durumda olmasının yanı sıra, çevre düzenlemesinde ve iç yapıda da bir çok eksiğin bulunduğunu, sağlam bir konut tahsisi, bu mümkün olmadığı takdirde davacının uğradığı zararlar için fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 80.000.00 TL tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, herhangi bir savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya tahsis olunan konutun davarlarında çatlaklar oluştuğu, binanın, ön tarafa doğru kısmen eğik olduğu ve kimsenin oturmadığı, konutun yenilenmesinin mümkün olmadığı, yapı hasarlarının giderilmesinin oldukça pahalı ve imkansız olması nedeniyle yıkılmasının daha ekonomik olacağı gerekçesiyle, 80.000.00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, daire tahsisi, bu mümkün olmaz ise tazminatın tahsili istemine ilişkindir.

1)HUMK'un 17/2. (HMK'nın 14/2) maddesi uyarınca kooperatif ile ortağı arasındaki uyuşmazlıklara bakmaya yetkili mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Bu yetki kesin ve kamu düzenine ilişkindir ve yargılamanın her aşamasında resen dikkate alınmak gerekir. TMK'nın 51. maddesine göre hükmü şahsın ikametgahı, anasöz-leşmede aksine hüküm bulunmadıkça muamelelerinin yürütüldüğü yerdir. Bu durumda, mahkemece davalı kooperatifin anasözleşmesi ve ticaret sicil kayıtları getirilerek, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, dava tarihindeki kooperatif muamele merkezi duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kamu düzenine ilişkin yetki hususu gözetilmeden işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

2) Bozma nedenine göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.