KOOPERATİF ORTAĞI • PROJEYE AYKIRI İNŞAAT • ESKİ HALE GETİRME • İHRAÇ KARARI

Kooperatif tarafından çekilen ihtarnameden sonra mutfak balkonunu ve yatak odası penceresini mimari projeye uygun hale getiren kooperatif üyesi hakkında ihraç kararı verilmemesi gerekir.

KOOPERATİF ORTAĞI • PROJEYE AYKIRI İNŞAAT • ESKİ HALE GETİRME • İHRAÇ KARARI
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2011/4110 K: 2012/388 T: 24/01/12

 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu konutların ortaklara teslim edildiğini, müvekkilinin evini kullanma ihtiyacına yöre mutfak balkonunu panjurla kapatıp yatak odasının penceresinin yerini değiştirdiğini yapılan işlemin ana sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle eski hale iadesi için davalı tarafından ihtar çekildiğini ve daha sonra ortaklıktan ihraç edildiğini, ihraç kararının haksız olduğunu ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, davalının eyleminin anasözleşmenin 14/4 maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmediğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı kooperatif tarafından çekilen ihtarnameden sonra davacı tarafından mutfak balkonu ve yatak odasındaki pencerenin mimari projedeki haline geri getirildiği, bu nedenle ihraç kararının haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile ihraç kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA 24.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.