KOOPERATİFTEN İHRAÇ - ÜYELİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

Kooperatifin ihraç kararının iptalini talep eden davacının ihraçtan önceki süreç içinde kooperatifle fiili ilişkisinin olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

KOOPERATİFTEN İHRAÇ - ÜYELİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2011/1372 K: 2012/1916 T: 13/03/12

 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olduğunu, davalı kooperatifin yapı kooperatifi olarak kurulduğunu, daha sonra işletme kooperatifine dönüştüğünü, anasözleşmenin 10/2. maddesindeki şartları taşımadığı gerekçesiyle ihraç kararı alındığını, kendisine ait daireyi 1992 yılında üçüncü kişiye sattığını fakat kooperatif üyeliğini devretmediğini, benzer durumda başka ortakların ihraç edilmeyerek eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiğini, ortaklık yükümlülüklerini yerine getirdiğini, kooperatif tarafından hiçbir ihtar gönderilmediğini ileri sürerek, 22.02.2010 tarih ve 153 sayılı ihraç kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, davacının ortaklık şartlarını taşımadığını, çıkarma kararının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, kooperatif anasözleşmesinin 10.maddesindeki ortaklık şartlarını kaybedenlerin 14.maddeye göre ortaklıktan çıkarılabileceği, ancak muayyen süreyi içeren ihtar gönderilmeden verilen ihraç kararının usule uygun olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, çıkarma kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, kooperatif ortaklığından ihraç kararının iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, varsa site yönetim planı temin edilip davacının taşınmaz devri sonrasında aidat yatırıp yatırmadığı, davacıya bu süre içerisinde kar payı dağıtılıp dağıtılmadığı, genel kurullara çağırılıp çağırılmadığı araştırılarak davacının, davalı kooperatifle olan bağlantısının devam edip etmediği, davacının taşınmazını devralanın kooperatife ortaklık başvurusunun bulunup bulunmadığı, böyle bir başvuru varsa sonucunda bu kişinin kooperatife ortak yapılıp yapılmadığının, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 15/2 ve kooperatif anasözleşmesinin 10.ve 14.maddeleriyle birlikte tartışılması ve ayrıca davacının halen “genel hizmet tesislerinden birinin maliki” olup olmadığı hususları üzerinde durularak oluşacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar vermek gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma nedenine göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.