KÖPEK BESLENMESİ • KAT MALİKLERİNİN HAKLARI

Anataşınmazdaki diğer kat maliklerine rahatsızlık verdiği anlaşılan köpeğin binadan uzaklaştırılmasına karar verilmesi Kat Mülkiyet Kanunu hükümleri gereğidir.

KÖPEK BESLENMESİ • KAT MALİKLERİNİN HAKLARI
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2009/9510 K: 2010/3529 T: 09/03/10

 

Dava dilekçesinde 7 no’lu bağımsız bölümde köpek beslenmesi nedeniyle kat malikleri arasında oluşan huzursuzluğun ğiderilmesi ve hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde davalıların bağımsız bölümlerinde Alman kurt köpeği beslediklerini, köpeğin çocukları korkuttuğunu, sürekli havlayarak rahatsızlık verdiğini belirterek 634 Sayılı Yasa’nın 33. maddesi gereğince hakimin müdahalesini istemiş, mahkemece yönetim planında hayvan beslenmesi konusunda özel bir yasak bulunmadığı, komşuların köpekten korkmalarının bağımsız bölümde hayvan bakılmasına engel oluşturmayacağı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

SONUÇ: Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi hükmü gereği kat malikleri birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle yükümlü bulunduğundan dinlenen tanık beyanlarıyla, anataşınmazdaki diğer kat maliklerine rahatsızlık verdiği anlaşılan köpeğin bağımsız bölümden uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.