KUSUR ORANI * CEZA MAHKEMESİ KARARI * İŞVEREN KUSURU * İNSAN HAYATI

Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine göre hukuk hakimi kusur olup olmadığına karar vermek için ceza hukukunun sorumluluğa dair hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, kusurun takdiri ve zarar miktarının belirlenmesi konusunda da ceza mahkemesi kararı ile bağlı değildir. Ancak Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararındaki, fiilin hukuka aykırılığını ve iliyet bağını saptıyan maddi olaya ilişkin kabul, hukuk hakimini de bağlar. Davacı, iş kazası sonucu ölen murisinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, ceza yargılaması sırasında düzenlenene kusur raporu esas alınarak kusurun aidiyet ve oranlarını belirlemiştir. Ceza Mahkemesinde düzenlenen rapor İş K. 77. madde istenilen özellikleri taşımamaktadır.

KUSUR ORANI * CEZA MAHKEMESİ KARARI * İŞVEREN KUSURU * İNSAN HAYATI
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2009/8698 K: 2010/9099 T: 27/09/10

 

Davacı murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkemece ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili ile davalılardan Tahir, Türkan ve Şakir tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Dava nitelikçe iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahibinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabul ine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden sigortalının işçisi olduğu davalı B. Temizlik Güvenlik ilaçlama Makine ve Araçları Bakım Onarım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şirketi ile Temizlik San. Ltd. Şti Ortak Girişiminin 07.01.2003 tarihli sözleşme uyarınca Türk Hava Yolları AO den birinci ve ikinci hangarlar ile çevresinin temizlik işlerini üstlendikleri, 1.2.2003 tarihinde murisin yemekhane camını temizlerken altı metre yükseklikten düşerek öldüğü olayda, Asliye Ceza Maıkemesinde yapılan yargılamada hükme esas alınan kusur raporunda, davalı işveren şirketin gurup vardiya amiri Türkan ‘ın 1/8 , yine işveren şirket müdürü Tahir'in 2/8 ve yemekhanede temizlik yapılmasını isteyen THY personeli Şakir’in 4/8 oranlarında kusurlu bulundukları, mahkemece yeniden kusur raporu alınmadan tazminat davasında da bu kusur oranlarının esas alındığı anlaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine göre hukuk hakimi kusur olup olmadığına karar vermek için ceza hukukunun sorumluluğa dair hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, kusurun takdiri ve zarar miktarının belirlenmesi konusunda da ceza mahkemesi kararı ile bağlı değildir. Ancak Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararındaki, fiilin hukuka aykırılığını ve iliyet bağını saptıyan maddi olaya ilişkin kabul, hukuk hakimini de bağlar.

Dava olayın iş kazası olduğu iddiasına dayalı olup, iş hukuku ve sosyal güvenlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye tutulmalıdır, İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu yana ve içtihatlarla belirlenmiş olan ayrık haller dışında ilke olarak iş aktinden doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. İnsanın yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu'nun 77. maddesinin açık buyruğudur.

İş kazasından doğan tazminat davalarinin özelliği gereği, İş Kanunu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları gözönünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir.

Mahkemece ceza yargılaması sırasında düzenlenen kusur raporu esas alınarak kusurun aidiyet ve oranları belirlenmiştir. Bu raporda ise; bilirkişinin, İş Kanunu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları gözönünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerin incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıktan anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanunu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

Mahkemenin kabulüne göre; Türk Hava Yolları'nın personeli olan Şakir’in kusurlu olduğu kabul edilerek tazminattan sorumlu tutulmuştur. Bu durumda, Türk Hava Yollarının BK 55. maddesi uyarınca Şakir'in istihdam edeni sıfatıyla Şakir’in kusuru nedeniyle kusursuz sorumlu olduğu halde hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddi isabetsiz olmuştur.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin özellikle inandırıcı güç ve nitelikte olmayan 77. maddenin öngördüğü koşulları içermeyen kusur raporu hükme dayanak yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması da usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün Yukarıda açıklanan nedenlerleBOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının iadesine, 27.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.