KVKK Aydınlatma Metni

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Aydınlatma Metni

 

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Avukatmatik: Avukatmatik.com domainli internet sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca kullanıcı sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Av. Ahmet ERKAN tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
* Doğru ve gerektiğinde güncel
* Belirli, açık ve meşru amaçlar için
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Avukatmatik tarafından işlenecektir.
Kişisel Verilerin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,
Avukatmatik'in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere  aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Avukatmatik tarafından, sisteme kayıt esnasında ve profil bilgilerinin kullanıcı tarafından güncellenmesi suretiyle KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Avukatmatik'e yazılı olarak başvurmanız halinde,
talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de
ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Av. Ahmet ERKAN - Allure Tower K:12 No:175 Avcılar/İST adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

admin@avukatmatik.com üzerinden tarafımıza e-posta göndermek suretiyle de kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.