MALULİYET RAPORU * SİGORTALI OLMADAN ÖNCE MALUL OLMA OLASILIĞI * RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ

Yapılacak iş, Yüksek Sağlık Kurulu ile Adli Tıp Kurulu 3.İhtisas Dairesi raporları arasında çelişki doğduğundan bu çelişkiyi gidermek, maluliyetin başlangıç tarihinin ve maluliyet oranının tespiti için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor almaktır.

MALULİYET RAPORU * SİGORTALI OLMADAN ÖNCE MALUL OLMA OLASILIĞI * RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1333 K: 2013/8301 T: 29/04/13

 

Davacı, sigortalılığının başladığı tarihte malul sayılacak derecede rahatsız olduğu gerekçesiyle maluliyet aylığı talebinin reddedilmesine ilişkin Kurum işleminin iptali ile talep tarihi olan 03.11.2003 tarihinde malullük aylığına hak kazandığının tespitini talep etmiştir.

 

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar Yargıtay 21 HD'nin 04.06.2008 tarihli 2008/7524 E.ve 2008/8541 K. sayılı ilamı ile davacının daha önce tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarındaki tedavi dosyasındaki tüm bilgi ve belgeleri, rapor ve grafileri getirtmek, Adli Tıp Kurumu'nun 25.03.2007 tarihli yazısında istediği tetkikleri de yaptırarak davacıyı bu dosya ve belgelerle Adli Tıp Kurumu'na göndermek, davacıdaki kronik akciger hastalığının işe girdiği 15.09.1998 tarihinde var olup olmadığını var ise o tarihte çalışma gücünü 2/3'ünü kaybettirecek ağırlıkta olup olmadığını, o ağırlıkta değilse davacının maluliyet başlangıç tarihinin hangi rapora göre belirlenmesi gerektiği sorularak çıkacak sonuca göre bir karar vermek üzere bozulmuştur.

Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu, davanın kısmen kabulü ile davacının 01.02.2004 itibariyle malullük aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacının 15.09.1998 tarihinde 1479 Sayılı Yasa'ya tabi sigortalı olarak tescil edildiği , Erciyes Üniversitesi'nin 09.01.2004 tarihli Sağlık Kurulu raporunda davacının Knonik Obstrüktif Akciğer hastası olup %80 oranında beden güç kaybına uğradığı, bu hastalığın ne kadar süre önce başladığının tam söylenemeyeceği, kabaca 1995 yılından önce başlamış olabileceği, fakat hafif olan ve solunum fonkiyon-larını bozmayan hastalığın son yıllarda ağırlaştığının bildirildiği, davalı Kurumca sigortalının raporda belirtilen hastalığın sigortalı oluş tarihinden önce de mevcut olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle maluliyet aylığı bağlanması talebinin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu raporunda davacının çalışma gününün 2/3 ünü kaybetmiş olduğundan malul sayılmasına, maluliyet başlangıcında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 11.08.2006 rapor tarihin esas alınmasına, 3 yıl sonra kontrolünün gerektiğine karar verildiği görülmektedir.

Bozmadan sonra Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan alınan 22.09.2010 tarihli raporda davacının halen ve 09.01.2004 tarihli Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi raporuna göre beden çalışma gücünün 2/3 ünü kaybetmiş bulunduğu, başlangıç tarihinin dosyada mevcut tıbbi belgeler dikkate alındığında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 09.01.2004 tarihli raporunda solunum fonksiyon testinde ağır derecede bozukluk saptandığı tarih olduğu Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 12.08.2010 tarihli yazısında 30.11.1998 tarihinde dahiliye servisindeki yatış evrakının imha edildiği bildirildiğinden işe giriş tarihinde beden çalışma gücü hakkında görüş bildirilemeyeceği mütalaasının bildirildiği görülmektedir.

Yapılacak iş, Yüksek Sağlık Kurulu ile Adli Tıp Kurulu 3.İhtisas Dairesi raporları arasında çelişki doğduğundan bu çelişkiyi gidermek, maluliyetin başlangıç tarihinin ve maluliyet oranının tespiti için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor almaktır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve araştırma sonucunda yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA 29.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.