MARKANIN BELLİ BİR BÖLÜM YÖNÜNDEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE SİCİLDEN TERKİNİ

Uyuşmazlık konusu markanın davalı tarafından işletilen alışveriş merkezinde eğlence araçları ve diğer tür oyuncaklar üzerindeki kullanımının, KHK’nın 14.maddesi kapsamında bir kullanım olmamasına ve bu üretimin davalı tarafça gerçekleştirildiğine dair keşifte saptanan görseller dışında başkaca kanıt da ileri sürülmemiş olmasına göre, mahkemece markanın hükümsüzlüğüne yönelik olarak açılan davanın kabulü gerekirken kısmen reddi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

MARKANIN BELLİ BİR BÖLÜM YÖNÜNDEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE SİCİLDEN TERKİNİ
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2013/15292 K: 2014/4499 T: 10/03/14

 

Davacı vekili, müvekkilinin “C.” markasını 28.sınıfta tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunu ancak başvurusunun davalı firmanın 2006/21520 sayılı “C.” ibareli markası nedeni ile reddedildiğini, davalının bu markayı 5 yıldır 28. Sınıf mal ve hizmetler yönünden kullanmadığını ileri sürerek 2006/21520 sayılı “C. Alışveriş ve Yaşam Merkezi” markasının kullanmama nedeniyle 28. Sınıf yönünden kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, müvekkilinin bu sınıf açısından da kullanımının bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı tarafa ait 2006/21520 markanın 28.sınıfa giren mal ve hizmetlerden, hayvanlar için oyuncaklar, jimnastik ve spor aletleri alt grupları yönünden tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde ciddi bir kullanım yapıldığının davalı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle bu alt grup yönünden markanın hükümsüzlüğü ile TPE kayıtlarından terkin edilmesine, 28.sınıfa ait diğer alt gruplar yönünden markanın ciddi kullanımı olduğunun ispatlandığı gerekçesiyle bu yöndeki taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı vekilinin temyiz istemine gelince, mahkemece davalı markasını taşıyan alışveriş merkezinde çocuklar için tahsis olunan oyun ve eğlence alanındaki elektronik ve diğer tür oyuncaklar üzerindeki “Carou-sel” ibaresi kullanımının, markanın tescilli olduğu 28.sınıftaki, oyunlar ve oyuncaklar, salonda oynanan oyunlar, harici ekran ya da monitor ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil) çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar, suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler, kağıttan parti şapkaları bakımından 556 sayılı KHK'nın 14.maddesine uygun bir kullanım niteliğinde olduğundan bahisle bu mallara yönelik davanın reddine karar verilmiştir.Oysa, dosyada mevcut keşif tutanağındaki fotoğraflar ve bilirkişi raporundaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, çocuklara tahsis edilen oyun alanındaki uyuşmazlık konusu markayı taşıyan eğlence araçları ve bu türden ürünlerin, bu yörde verilen eğlence hizmetine tahsis edilen oyuncaklar ve oyun aletleri olması dışında ayrıca üretim, satışı vb. Ticari faaliyetlere de konu edildiği hususunda herhangi bir açıklama veya kanıt bulunmamaktadır. 556 sayılı KHK'nın 14.maddesine uygun bir kullanımdan söz edebilmek için bu markanın tescilli olduğu emtia üzerinde, aynı KHK'nın 9.maddesi kapsamında sahibine koruma hakkı bahşedebilecek şekilde üretildiği veya piyasaya sunulmak suretiyle ticari faaliyete konu edildiğinin kanıtlanması gerekir.

Buna göre, uyuşmazlık konusu markanın davalı tarafından işletilen alışveriş merkezinde eğlence araçları ve diğer tür oyuncaklar üzerindeki kullanımının, KHK'nın 14.maddesi kapsamında bir kullanım olmamasına ve bu üretimin davalı tarafça gerçekleştirildiğine dair keşifte saptanan görseller dışında başkaca kanıt da ileri sürülmemiş olmasına göre, mahkemece markanın hükümsüzlüğüne yönelik olarak açılan davanın kabulü gerekirken kısmen reddi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0.90 TL. temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 10.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.