MEVCUT MUHTESAT ÜZERİNDE YAPILAN FAYDALI İŞLER • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURALLARI

Davacının muhtesat niteliğini kazanmış olan bir binanın bağımsız bölümlerinin ince işlerini yapmış olması bağımsız bir muhtesat meydana getirme değildir. Davacı bu konudaki giderlerini sebepsiz zenginleşme kurallarına göre isteyebilecektir.

MEVCUT MUHTESAT ÜZERİNDE YAPILAN FAYDALI İŞLER • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURALLARI
YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E: 2009/7126 K: 2010/1271 T: 11/03/10

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı Abdulhakim ve Haçça mirasçıları Ramazan ve arkadaşları tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendi ve gereği görüşüldü:

 

Dava, tapuda kayıtlı, ortaklığın giderilmesi davasına konu 9277 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın davacılara ait olduğu ve davacılar tarafından tamamlandığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne, 9277 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binadaki yüklenicinin eksik bıraktığı kısımların halen bağımsız bölümlerde oturanlar tarafından tamamlandığının ve davalıların taşınmazda arsa payları oranında haklarının bulunduğunun tespitine karar verilmiş ise de, varılan sonuç davanın niteliğine, dosya kapsamında toplanan delillere uygun düşmemiştir.

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere ve özellikle dinlenilen tanık beyanlarından davaya konu muhtesatın üzerinde bulunduğu 9277 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki binanın kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak yüklenici müteahhit tarafından kaba inşaatının yaptırıldığı, davacılar tarafından ise sadece oturdukları bağımsız bölümlerin ince işlerinin yaptırılarak katların oturulur hale getirildiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafın kabası yapılmakla muhtesat niteliğini kazanmış olan binanın bağımsız bölümlerinin ince işlerini yaptırması bağımsız bir muhtesat meydana getirme nşteliğinde değildir. Mevcut muhtesatın oturulabilir hale gelmesi için yaptırılan giderler tümüyle mevcut muhtesatın değerini arttıran faydalı ve zorunlu giderler, bir başka deyişle iyileştirme giderleridir. Davacıların koşullarının varlığı halinde yaptığı bu iyileştirme giderlerinden paylarına düşen kısmını BK’nın 67. maddesi ve onu izleyen maddeleri hükmüne ve sebepsiz zenginleşme kurallarına göre açacağı eda nitelikli bir alacak davası ile taşınmazın diğer maliklerinden isteyebileceği kuşkusuzdur.

SONUÇ: Hal böyle olunca mahkemece açıklanan bu olgular dikkate alınarak davanın tümü ile reddine karar verilmesi gerekirken yersiz gerekçelerle kabul kararı verilmesi isabetsiz, davalı Abdulhakim ve Haçça mirasçıları Ramazan ve arkadaşlarının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 82,80.-TL. temyiz harcının istek halimde temyiz eden davalılara iadesine, 11.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.