MİRAS HUKUKU • DUL VE YETİM AYLIĞI • MİRAS HUKUKU KURALLARI

Miras Hukuku kapsamında ölünün mal varlığı içerisinde bulunmayan dul ve yetim aylığı ölüme bağlı tasarrufa konu edilemez

MİRAS HUKUKU • DUL VE YETİM AYLIĞI • MİRAS HUKUKU KURALLARI
Yargıtay kararı
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E: 2009/12759 K: 2009/14554 T: 01/10/09

 

Dava dilekçesinde vasiyetnamenin tenfizi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı dilekçesinde; vasiyet eden Ali’nin 11.02.1998 tarihinde yaptığı vasiyetname ile Avusturya’dan emekli olduğunu, nikahsız yaşadığı eşi ile nikahlı eşinden önce öldüğü takdirde, emekli maaşının nikahsız eşi davacı Zarife tarafından alınarak yarısının nikahlı eşi Ayşa’ya verilmesini vasiyet ettiğini belirterek vasiyetin tenfizini talep etmiştir.

Davalı savunmasında, murisi eşi Ali’nin Avusturya makamlarınca ödenen dul maaşını halen B... Ziraat Bankası Şubesi’nden aldığını beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile Avusturya’dan emekli olan ve 21.12.2004 tarihinde ölen Ali’nin A. Noterliği’nde yaptığı 11.02.1998 tarih 01.01. yevmiye numaralı vasiyeti gereğince kendisine intikal eden ve dul eşi Ayşa tarafından dul aylığı olarak alınan emekli maaşının maaşı ödeyen N... ili B... ilçesi Ziraat Bankası 40508302-5001 Euro hesap numarasından nikahsız eş davacı Aygüneş tarafından çekilmesine, çekilen aylığın yarısının Zarife tarafından nikahlı eş davalı Ayşa’ya ödenmesine karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. (TMK m. 514)

Anılan hüküm uyarınca “malvarlığı" vasiyet edilebilir.

Sosyal Güvenlik Yasalarından; Kamu Hukuku’ndan doğan dul ve yetim aylığı, bu kişilere yasanın verdiği doğrudan talep edilen bir haktır ve terekeden yahut murisin mal varlığından talep edilmeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yasa gereği talep edilir. Bu itibarla, dul ve yetim aylığı murisin yahut vasiyet edenin “malvarlığı" içerisinde yer almayıp, ölüme bağlı tasarrufa konu edilemezler. Bu halde vasiyetnamenin tenfizi isteğinin reddi gerekir.

Ancak, davacı Avusturya makamlarınca verilen dul maaşını talep ettiğine göre, Avusturya Sosyal Güvenlik Yasalarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde tenfiz isteğinin reddi gerekeceğinden, bu yönde bir inceleme yapılmadan davanın kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.