MİRASÇILARIN KİRALAYAN SIFATI * MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

Kira sözleşmesi mal sahibi müteveffanın mirasçıları adına yapılmış olup, kira parası mirasçılara ödenmektedir. Bu durumda kiralayan sıfatı bulunan mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan, tahliye istemini hep birlikte veya tereke temsilcisi vasıtasıyla yapmaları gerekecektir.

MİRASÇILARIN KİRALAYAN SIFATI * MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2013/15222 K: 2013/15756 T: 21/11/13

 

Dava, kesinleşen icra takibi sebebiyle, kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Davaya ve takibe konu 01.03.2002 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi, ölü A.K. varisi A.Ş. ile davalı arasında düzenlenmiştir. Dosyada mevcut mirasçılık belgesine göre, miras bırakanın sözleşmeyi imzalayan varisi dışında iki ayrı mirasçısı daha bulunmaktadır. Kira sözleşmesinin hususi şartlarının 4. maddesinde, kira sözleşmesindeki kiralayan sıfatının sadece davacıda değil veraset ilamı ile belirlenen üç varies de bulunduğunun kabulü gerekir. Kiralayanların birden fazla olması sebebiyle aralarında mecburi dava arkadaşlığı olduğundan temerrüt nedeniyle tahliye davası için birlikte ya da tereke temsilcisi ile icra takibi yapmaları ve yine birlikte ya da tereke temsilcisi vasıtasıyla dava açmaları gerekir. Kiralayanlardan birinin yokluğu ile yapılan icra takibi geçersiz olup, temerrüde esas olamaz. Dava hakkına ilişkin bu hususun mahkemece resen gözönü-ne alınarak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile tahliye kararı verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanun'la eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428 ve İİK'nin 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.