MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklılar veya iflas idaresi kendilerine yeterli güvence verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali davası açabilirler.

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2010/4303 K: 2010/16104 T: 05/10/10

 

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklıları veya iflas idaresi kendilerine yeterli güvence verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler (TMK md.617) Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. (TMK md.617/2) Açıklanan yasal hüküm gereğince, mirasçının alacaklılarının reddin iptalini isteme hakkı mevcuttur. O halde, taraflara delillerini sunmaları için mehil verilmesi, göstermeleri halinde delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken “mirasın reddinin şahsi bir hak olduğundan” söz edilerek isteğin reddi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.