MURİS MUVAZAASI • VEKALET ÜCRETİ VE DAVA HARCI • ECRİMİSİL

Keşifle belirlenen değer ve dava dilekçesinde beyan edilen değer dikkate alınarak vekalet ücreti ve dava harcı belirlenmelidir. Muris muvazaasının kanıtlanmasıyla davacının ecrimisile de hak kazanacağı sonucuna varılmalıdır.

MURİS MUVAZAASI • VEKALET ÜCRETİ VE DAVA HARCI • ECRİMİSİL
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1155 K: 2012/3895 T: 03/04/12

 

Davacılar, miras bırakanları İ'nin (...) parselde bulunan 3 nolu bağımsız bölümünü davalı oğlu M'ye mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak temlik ettiğini ileri sürerek miras payları oranında tapu iptali ve tescile; olmadığı takdirde tenkise ve ecrimisile karar verilmesini istemişlerdir.

 

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, muvazaa olgusu sabit görülerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, taraflarca süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü:

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı pay oranında iptal-tes-cil, ecrimisil; olmadığı takdirde tenkis isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, tapu iptali ve tescil isteğinin kabulüne; ecrimisil isteğinin ise reddine karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden;

Miras bırakanın 08.04.1994 tarihinde, davalı oğlu M'ye çekişmeli 3 no.lu bağımsız bölümü satış göstermek suretiyle temlik ettiği;

Diğer oğlu dava dışı E'ye ait akitle devrettiği 2. nolu bağımsız bölüm yönünden önceden açılan davanın kabulle sonuçlanıp kesinleştiği ve eldeki dava bakımından güçlü delil teşkil ettiği; Miras bırakanın satma ihtiyacının bulunmadığı;

Taşınmazın temlik sırasında gösterilen bedeli ile gerçek değeri arasında açık fark bulunduğu; Miras bırakanın dava dışı oğlu M.M'ye de davaya konu temlikten 4 gün sonra 1 nolu bağımsız bölümü devrettiği;

Böylece birlikte iş yaptığı çocuklarını davacılara tercih ettiği, böylece muris muvazaası olgusunun gerçekleştiği benimsenmek suretiyle pay oranında iptal-tescile karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davalının öteki temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Ne var ki, kabule göre; keşfen saptanan dava değeri üzerinden yargılama sırasında eksik harç tamamlanmadığından, dava dilekçesinde gösterilen ve davacıların miras payına karşılık gelen değer esas alınarak davalıya vekalet ücreti yükletilmesi ve taşınmazın keşfen belirlenen değerinden davacıların payına karşılık gelen meblağ üzerinden harç alınması gerekirken, yargılama sırasında harcı tamamlanmayan ve keşif sırasında belirlenen taşınmazın tüm değeri üzerinden harç ve vekalet ücreti takdir ve tayini doğru değildir.

Diğer taraftan muris muvazaası olarak adlandırılan dava sonucu muvazaanın varlığının kanıtlanması durumunda işlem baştan beri hüküm doğurmayacağından, verilen karar açıklayıcı nitelikte olup, davacının, mirasın intikaliyle birlikte hak sahibi olacağı kuşkusuzdur. Bu durumda, bu hakkın bir sonucu olarak davacının ecrimisile de hak kazanacağı kabul edilmelidir.

O halde mahkemenin, davacıların kayıt maliki olmadığı dönem için ecrimisil isteyemeyecekleri yönündeki gerekçesi isabetli değildir.

SONUÇ

Tarafların temyiz itirazları açıklanan nedenlerden ötürü yerindedir. Kabulü ile; hükmün BOZULMASINA 03.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.