MÜTESELSİL SORUMLULUK - ZAMANAŞIMI SAVUNMASI

Müteselsil sorumluluğa dayanılarak açılan davada zamanaşımı savunmasını ileri süren davalı hakkında zamanaşımı hükümleri uygulanmalı, zamanaşımı savunması ileri sürmeyen davalılara zamanaşımı hükümleri uygulanmamalıdır.

MÜTESELSİL SORUMLULUK - ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1016 K: 2012/1875 T: 13/02/12

 

Dava, haksız eylemden doğan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Açılan davaya karşı davalılardan E.D. zamanaşımı savunmasında bulunmuş, diğer davalılar böyle bir savunma yapmamışlardır.

Mahkemece, davalılardan E.D. dışındaki davalıların zamanaşımı savunmasında bulunmadıkları halde, tüm davalılar yönünden bu nedenle davanın reddedilmiş olması yanlıştır. E.D. dışındaki davalılar yönünden işin esasının incelenmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, davacının davalılardan E.D. ‘a yönelik temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle REDDİNE, 13.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.