NAKLİYAT SİGORTASI * HAVA TAŞIMASI

Nakliyat sigortasına dayalı tazminat davasında, davacıdan acente olduğunu iddia eden davalının, taşıyıcı olduğunu gösteren delilleri istenmeli ve sigorta ve hava taşıması konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınarak hüküm kurulmalıdır.

NAKLİYAT SİGORTASI * HAVA TAŞIMASI
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2010/8730 K: 2012/558 T: 23/01/12

 

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.03.2010 tarih ve 2008/886-2010/247 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı B. Hava ve Deniz Taş. Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisendeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, nakliyat abonman sigorta sözleşmesi ile sigortalı emtianın Türkiye'den İtalya'ya taşınması sırasında 14 kolisinin hasarlandığını ve 58 parçanında kaybolduğunu, A. İtalyan Hava Yolları A.Ş.'ye hasar ve ziyan bildirimi yapıldığını, sigortalıya emtianın bedeli olarak 30.05.2007 tarihinde 6.278 TL.nin ödendiğini ve haklarına halef olunduğunu, bu miktarın tahsili için yapılan takibe itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini, takibin devamını %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı A. Havayolları vekili, taşıma akdinin G. Dış Ticaret A.Ş. ile davalı B. Hava ve Deniz Taş. Tic. A.Ş. arasında düzenlendiğini, usulüne uygun ihbarda bulunulmadığını, zararın nasıl meydana geldiğinin anlaşılamadığını, sınırlı sorumluluklarının bulunduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının sigortalısı G. Dış Ticaret A.Ş. ile davalı B. Hava ve Deniz Taş. Tic. A.Ş. arasında yapılan taşıma akdine dayalı olarak davalı B.'in deri emtiasını diğer davalı A.İ. Hava Yolları ile taşıma işini üstlenerek davalı Alitalia'ya ait uçakla İstanbul -İtalya arasında 14.01.2007 tarihinde taşıdığı, taşınma sırasında 14 kolinin hasarlandığı ve 58 parçanın da kaybolduğu zarardan her iki taşıyıcının müteselsilen sorumlu oldukları, zararın 6.287 TL. olduğu emtiaların faturalı olup her birinin bedellerinin belli olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, itirazların iptali ile bu miktara 30.05.2007 ödeme tarihinden itibaren sigorta ettirenin tacir olması nedeni ile avans faizi yürütülmek koşulu ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini teminen bu miktarlar üzerinden takibin devamına, faiz ödeme tarihinden başlatılmış olduğundan mükerrer faiz ödenmesine sebebiyet verilmemesi açısından işlemiş faiz hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına, asıl alacağın %40'ı olan 2.514.8 TL. icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı B. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1-    Dava, nakliyat sigorta poliçesine dayalı tazminatın rücuen tahsili amacıyla yapılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. Mümeyyiz davalı B. Hava ve Deniz Taş. Tic. A.Ş. İtalya da bulunan S. B. S.p.A. ile acanetelik anlaşması yaptığını ve acente olduğunu savunduğuna göre, mahkemece davacıdan bu davalının taşıyıcı olduğuna dair delilleri sorulup, özellikle hava yük senetlerinin Türkçeye tercümelerinin yaptırılmasından sonra navlunun kime ödendiği üzerinde durularak davalının taraf sıfatının açıklığa kavuşturulması gerekirken, hava taşıması alanında ne şekilde uzman olduğu anlaşılamayan avukat bilirkişinin raporuna itibar edilerek davalının üst taşıyıcı olduğu sonucuna varılması doğru olmadığı gibi, taşıma havayoluyla yapılan bir taşıma olduğu halde CMR hükümlerine tabi bir taşıma olarak nitelendirilmesi de doğru görülmemiştir. Mahkemece mümeyyiz davalının sınırlı sorumluluğunun bulundurulup Varşova Konvansiyonu hükümleri doğrultusunda sigorta ve hava taşıması konusunda uzman bilirkişiye inceleme yaptırılarak neticesine göre karar verilmesi gerekirken, belirtilen gerekçeyle eksik inceleme sonucu hüküm kurulması doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

2-    Kabule göre de, davacı vekili sigortalının uğradığı zararın tazmin edildiğini belirterek ödediği miktarın rücuen tahsili amacıyla icra takibi yaptığına ve likit bir alacak bulunmadığı halde, mümeyyiz davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmadığı gibi takip tarihindeki avans faiz oranı tesbit edilip %27'den aşağı ise o nisbette, yukarıda ise %27'yi geçmemek üzere avans faizi oranında temerrüt faizine hümedilmek gerekirken, yazılı şekilde avans faizine hükmedilmesi de doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı B. Hava ve Deniz Taşm. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.