NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

Nüfusa kaydedilmeden önce ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan kişilerin tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mümkün değil ise de bu gibi durumlarda tapu malikinin davacıların murisi ile aynı kişi olduğunun ispatlanması halinde “çoğun içinde az da vardır” kuralı gereğince bir tespit kararı verilmelidir.

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2011/12054 K: 2011/13056 T: 31/10/11

 

Dava, tapu kaydında yanlış yazılı kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir.

 

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı idare vekili temyiz etmiştir.

Tapuda isim düzeltilmesi davalarında amaç, tapu kayıtlarının nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesidir. Bunun için de kaydının düzeltilmesi istenmektedir. Nüfusta kayıtlı olmayan kişiler adına kayıtlı taşınmazların idari yoldan tapu kayıtlarında intikal yaptırılamadığından zorunlu olarak açılan bu tür davalarda düzeltme kararı verilemeyen hallerde tespit kararı verilmesi gerekli ve zorunludur.

Nüfusa kaydedilmeden ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan kişilerin tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mümkün değil ise de bu gibi durumlarda tapu malikinin davacıların murisi ile aynı kişi olduğunun ispatlanması halinde “çoğun içerisinde az da vardır.” Kuralı gereğince bu yönde bir “tespit kararı” verilmelidir.

Somut olayda; tapuda malik görünen “Ligor oğlu Yasif'in” yapılan tüm araştırmalara rağmen nüfusta kaydı bulunamamıştır. Tapu kaydında düzeltme yapılabilmesi için malikin nüfusa kayıtlı olması gerekir. Muris “Ligor oğlu Yasif'in” nüfusta kaydı bulunmadığına göre adının ve baba adının düzeltilmesi ve soyisminin eklenmesi doğru değildir. Mahkemece, tapu maliki hakkında yapılan inceleme ve araştırmada malikin, davacının murisi olduğu sonucuna varıldığından tespit hükmü kurmakla yetinilmesi gerekirken ayrıca düzeltme hükmü kurulması doğru değil ise de, bu husus bozmayı ve yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK'un 438/VII. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda yazılı nedenlerle hüküm fıkrasının 1.bendin üçüncü ve dördüncü satırlarında yazılı “tapudaki V2 pay sahibi Ligor oğlu Yasir'in adının Giregor oğlu Yosif Zahari olarak DÜZELTİLMESİNE” cümlesi çıkartılarak hükmün bu şekilde HUMK'un 438/VII maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.