ÖLÜMLÜ ARAÇ KAZASI * DESTEKTEN YOKSUN KALMA * MANEVİ TAZMİNAT

Manevi tazminatın takdirinde BK’nın 47. maddesi gereği özel haller dikkate alınarak hak ve nesafete göre bir karar verilmelidir.

ÖLÜMLÜ ARAÇ KAZASI * DESTEKTEN YOKSUN KALMA * MANEVİ TAZMİNAT
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2009/6471 K: 2010/1107 T: 15/02/10

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen, hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı Mehmet ile Osman vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

-KARAR-

Davacılar vekili, davalıların işleten, sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin öldüğünü, aracında hasar meydana geldiğini, araçta yolcu olan davacı Bayram'ın ise yaralandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak, davacı baba Muhsin için 1.702,09 TL destek, anne Fatma için 1.248,69 TL destek, 1.718,75 TL cenaze gideri, 1.000 TL araç hasar bedeli, baba için 25.000 ti manevi, anne için 25.000 TL manevi, davacı Bayram için 468,75 TL tedavi ve yol gideri, 139,84 TL iş göremezlik, ve 10.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili sorumluluklarının kusur oranında poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, manevi tazminattan sorumlu olmadıklarını, temerrüde düşürülmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalılar vekili davanın zamanaşımına uğradığını, talebin fahiş olduğunu, kusur oranını kabul etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile, davacı anne Fatma ve baba Muhsin için ayrı ayrı 20.000'şer TL ve davacı Bayram için 5,000 TL manevi tazminatın 19.03.2003 olan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine (sigorta hariç), davacı Bayram için 468,75 TL tedavi ve yol gideri, 139,84 TL geçici iş görmezlik tazminatı olmak üzere toplam 608,59 TL maddi, davacı baba Muhsin için 1.702,09 TL destekten yoksun kalma, anne Fatma için 1.248,69 TL destekten yoksun kalma tazminatının, anne ve baba için 1.718,75 TL cenaze masrafının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, (sigorta ümitle ve dava tarihinden sorumlu olmak üzere), 1.000 TL araç hasarının kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı anne ve babaya verilmesine (sigorta hariç) karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı Mehmet ile Osman vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, oluşan ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde BK’nın 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekili ve davalı Mehmet ile Osman vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 1,55 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 2.352,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar Mehmet ve Osman’da alınmasına 15.2.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.