ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın imar planında değişiklik yapıldığı ve bu konuda İdare Mahkemesinde dava açıldığına göre, İdare Mahkemesinde açılan davanın bekletici mesele yapılması gerekir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2012/8050 K: 2012/10651 T: 16/07/12

 

Dava, bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, satış kararı verilmiş, hüküm davalılardan S.A. ve F.Ş.K. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

 

Davaya konu ve satışına karar verilen (...) ada (..) parsel ile ilgili olarakda-valı F.Ş.K. vekili temyiz dilekçesinde davacı A.E.G. ve C. Turizm Planlama İnş. Ltd.Şti.ni imar uygulaması sonucu taşınmazda paydaş haline geldiğini, imar planının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 2011/2014 esas sayılı dosyasında dava açıldığını, dava sonucunun beklenilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Yargılama aşamasında da ileri sürülen bu husus mahkemece nazara alınmadan pay durumu ve paydaş sayısında değişikliğe neden olabilecek ilgili dava dosyası getirtilip incelenmeden ve gerektiğinde bekletici mesele yapılıp yapılmayacağı tartışılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA) 16.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.