Ortaklığın giderilmesi - Yetkili mahkeme

Taşınmazın aynından doğan davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Ortaklığın giderilmesi davaları da miras bırakanın terekesiyle ilgili olmayan taşınmazın aynına ilişkin davalardır.

Ortaklığın giderilmesi - Yetkili mahkeme
Yargıtay kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2019 / 2387 E, 2019 / 4632 K.

 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Ortaklığın giderilmesi istemine ilişkin olarak açılan davada, ... 1. Sulh Hukuk ile ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Talep, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
... Sulh Hukuk Mahkemesince davanın davacı vekilince dilekçesinde çoğunluğu başta ... olmak üzere dilekçesinde dökümü yapılan taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası olduğu, davanın mirastan kaynaklı mal paylaşımı niteliğinde açılmış ortaklığın giderilmesi davası olduğu ve terekede bulunan malların tamamına ilişkin işbu dava bakımından murisin ölmeden önceki son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu, davacı ve davalıların murisi olan ...'un ölmeden önceki son yerleşim yeri adresinin UYAP'tan alınan nüfus kaydı ile ".../..." olduğu gerekçesi ile yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
... 1. Sulh Hukuk Mahkemesince ise, 6100 sayılı HMK' nın 11. maddesi uyarınca mahkemelerinin davaya bakmakta yetkili olmadığı ve murisin ölmeden önceki yer mahkemesi olan ... Sulh Hukuk Mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiş ise de davanın miras bırakanın taşınır taşınmaz mal ayrımı yapılmaksızın terekesiyle ilgili olarak açılmadığı, yalnızca belli taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesinin istenildiği, dava dilekçesinde de terekede bulunan malların tamamının paylaşımının istendiğine dair bir ifade olmadığı, dolayısıyla "Taşınmaz üzerindeki aynî hakka ilişkin veya aynî hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir", "Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkin ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir” hükümleri de uyarınca ... Sulh Hukuk Mahkemesinin de yetkili olduğu, davanın ilk açıldığı yer olan ... Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesi ile yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı HMK'nın 12. maddesinin 1. fıkrasında "Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir", 3. fıkrasında "bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkin ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir” hükmüne yer verilmiştir.
Dava konusu, taşınmaza ilişkin bulunduğundan ve davanın miras bırakanın taşınır taşınmaz mal ayrımı yapılmaksızın terekesiyle ilgili olarak açılmadığı anlaşıldığından uyuşmazlığın davanın ilk açıldığı yer olan ... Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ... Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.