ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

Belge üzerinde yapılan değişikliklerden emin olmak için konusunda uzman bilirkişilerden rapor alınmalıdır.

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E: 2010/10311 K: 2012/3587 T: 15/03/12

 

Katılan ile akraba olan sanığın, katılana ait limon bahçesindeki ürünleri satın alarak karşılığında 3000 TL.'yi nakit olarak verdiği, ayrıca suça konu 04.03.2005 tarihinde toplayacağı limonlara karşılık 2000 TL. tutarındaki tediye makbuzu karşılığı parayı vererek, katılana imzalattığı ancak sanığın daha sonra 2000 TL. tutarındaki tediye makbuzunun üzerinde oynama yapıp, 102.000 TL. ye dönüştürerek makbuzun altına sonradan 04.04.2005 tarihine kadar yatak limon bedeli olarak verilmiş olan mal teslim edilmezse bedeli iade edilecektir şerhini ekleyerek, bu makbuzu Mersin 6. İcra Müdürlüğü'nün 2005/2541 esas sayılı dosyası ile takibe koyduğu iddiasıyla özel belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasında sanığın suçu inkar etmesi ve hazırlık aşamasında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan alınan 15.08.2006 tarihli raporda “İncelemeye konu Tediye Makbuzu'nun yazıyla ve rakamla değer gösteren hanelerinde mikroskobik ve Infrared Spektrum incelemeleri sonucunda; en başta belirtilenler gibi kesin belirleyici bulguların, (kalem kalibresi, kalem mürekkebi, fulaj izi farkları gibi) tespiti mümkün olmamıştır.” Şeklinde bilimsel görüş bildirilmesine karşın, hükme esas alınan Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/48 Esas sayılı dosyası için Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen 10.12.2007 günlü raporda da “inceleme konusu senette miktarın rakamla belirtildiği bölümdeki “102.000.000.000” rakamlarının baş tarafındaki “10” rakamları ve miktarın yazıyla belirtildiği bölümdeki “yüz iki milyar” yazılarının baş tarafındaki “yüz” yazılarının kendilerinden sonra gelen rakamlardan; ebat, konum, satır hizası, mürekkep renk tonu, kalem ucu kalibresi ve baskı derecesi bakımından farklılıklar gösterdiği saptandığından, söz konusu “10” rakamları ve “Yüz” yazılarının bulundukları yere farklı fiziki evsafta bir kalemle sonradan eklenmiş olduğu” yönünde görüş belirtilmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde açığa çıkartılması ve anılan raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla, grafoloji ve sahtecilik alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetine dosyanın tevdii ile yeni bir rapor aldırmadan, eksik soruşturma ile mahkumiyete hükmolunması, yasaya aykırı, sanık müdafileri ve katılan vekillinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 15.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.