ÖZEL TIP MERKEZİ * SGK’YA AÇILAN DAVA * GÖREVLİ MAHKEME

Anonim şirket olan özel tıp kuruluşunun, sigortalı hasta için yaptığı tedavi giderlerinin tahsili için SGK’ya açtığı davaya Ticaret Mahkemesinde bakılacaktır.

ÖZEL TIP MERKEZİ * SGK’YA AÇILAN DAVA * GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2013/19251 K: 2013/22275 T: 20/09/13

 

Davacı, davalı kurum ile 5510 sayılı yasa kapsamında akdettiği sağlık hizmeti satım alım sözleşmesi kapsamında işlev üstlenen sağlık hizmeti sunumcusu olarak faaliyetteyken 07.01.2012 tarihinde H.İ. isimli hastanın, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezine müracaat ettiğini, saptanan Parkinson hastalığı tanısı ile SGK onayını takiben 10.01.2012-13.02.2012 tarihleri arasında 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, uygulandığını, faturayı davalı kuruma ibrazı sonrasında, davalı kurumun

 

H.İ. isimli hastaya verdiği sağlık hizmetinde “tedavinin süresinin belirtilmediği, FTR reporunun ayrıntılı olmadığı” gerekçesiyle istihkaklarından 42.801.33 TL kesinti yapıldığını belirterek kesinti yapılan 42.801.33 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, yapılan kesintilerin yasaya ve tebliğlere uygun olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, iş mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı sigortalılarına tedavi hizmeti verdiğini, hakedişlerinden haksız yere kesinti yapıldığını belirterek haksız olarak kesilen miktarın tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık özel hukuk hükümlerine tabi ve taraflar arasında yapılmış bulunan tedavi hizmeti alım sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı sözleşmenin ifası nedeniyle hak edişlerinden yapılan haksız kesintilerin tahsili isteminde bulunmuştur. Davanın niteliği itibariyle görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. O halde mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken aksine düşüncelerle ve yazılı şekilde iş mahkemesi görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'un 440/111-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.