PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Patentin yenilik ve buluş basamağı ölçütlerini taşımadığı iddiasının uzmanlardan alınacak raporla belirlenmesi gerekir.

PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2010/12808 K: 2012/18958 T: 22/11/12

 

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce veriln 10.05.2012 tarih ve 2007/87-2010/88 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 20.11.2012 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı D. Deri Plastik San. Ve Tic. A.Ş. vekili ile davalı F. vekili dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karar bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Asıl ve birleşen davalarda davacılar vekili, davalının 2003/01860 numaralı, 30.10.2003 başvuru, 21.03.2007 tescil tarihli “Suni süet üretiminde katlı ve desenli flok yapıştırma tekniği” buluşu için aldığı patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerini taşımadığını, buluşta ifade edilen tekniğin tekstil, mobilya, döşemelik kumaş, suni süet ve deri sektörlerinde bilinen ve davacı şirketler tarafından da uygulanan bir teknik olduğunu, bu nedenle yenilik ve buluş basamağı kriterlerinden yoksun olduğunu ileri sürerek, davalıya ait sözkonusu patentin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili adına tescilli davaya konu patentin incelemeli patent olup, patent verilme kriterleri açısından ayrıntılı olarak araştırılarak incelendiğini, davacıların iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davaların reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davacı D.'ye 1999 tarihinde satılan flok makinesi dava konusu patentin ana isteminde tanımlanan usul ve bu usulle elde edilen ürünün prosesini aynen uygulamaya imkan verdiği, bu durumda davaya konu buluşun başvuru tarihinden önce kamuya sunulması nedeniyle yeni olmadığı, buluşun bir uzman tarafından bilinen teknikten çıkarılmasının da aşikar olması karşısında buluş basamağını aşmadığı, bu nedenlerle patentin hükümsüzlüğü koşullarının oluştuğu gerekçesiyle asıl davada davalı adına tescilli 2003/01860 nolu patentin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, asıl dava ile birleşen 2007/89 ve 2007/123 nolu davalar hakkında ayrılma kararı verildiğinden bu davalar yönünden bu davada karar verilmesine yer olmadığına, birleşen diğer davalar yönünden birleşen davaların konularının asıl dava ile aynı olup, asıl davada hükümsüzlük kararı verildiğinden birleşen davalar konusuz kalmakla birleşen davalar yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Asıl ve birleşen davalar, davalı adına tescilli 2003/01860 numaralı “Suni süet üretiminde katlı ve desenli flok yapıştırma tekniği” buluşu için alınan patent belgesinin söz konusu buluşun yenilik ve buluş basamağını aşma kriterlerini taşımadığı iddiasıyla hükümsüz kılınarak, sicilden terkini istemine ilişkindir.

Davaya konu fikri ve sınai hak, incelemeli patente ilişkin olup, yurt dışında yapılan incelemeler sonucu patent belgesine bağlanmıştır. Bu patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerini taşımadığı iddiasıyla açılan davalarda uyuşmazlığın çözümünün teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmış ise de ilk incelemeyi yapan bilirkişiler arasında tekstilci bilirkişi olmaması nedeniyle mahkemece bu rapor esas alınmayarak ikinci bilirkişi incelemesi yaptırılmış, ancak ikinci bilirkişi raporunu hazırlayanlardan iki bilirkişinin daha önce davalı tarafa özel mütalaa hazırladıklarının sonradan öğrenilmesi nedeniyle bu bilirkişi raporunun da hükme esas alınamayacak bir rapor olması karşısında mahkemece üçüncü kez bilirkişi raporunun da hükme esas alınamayacak bir rapor olması karşısında mahkemece üçüncü kez bilirkişi incelemesi yaptırılmış, ancak son bilirkişi raporunun da oybirliği ile verilmediği anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece birden çok kez bilirkişi incelemesi yaptırılmasına rağmen usulü nedenlerle hükme esas alınmaya elverişli tek rapor son rapor olup, bu rapor da oybirliği ile verilmemiştir. Davaya konu uyuşmazlık hakimin hukuk ve genel hayat bilgisi ile çözümü mümkün bir konu olmayıp, teknik bir alan olması ayrıca da özel ihtisas gerektirmesi nedeniyle davaya konu patentin başvuru tarihinde yenilik ve buluş basamağını aşma kriterlerini taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitin yapılabilmesi için de tarafların gösterdikleri tüm deliller ile patente konu istemlerin başvuru tarihinde yeni olup olmadığı, buluş basamağını aşıp aşmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu konuda dosyaya sunulan tüm bilgi ve belgeler ile tarafların gösterdiği deliller ve yaptıkları itirazların teknik içerikte olması nedeniyle bunların değerlendirilmesi ve açıklığa kavuşturulması uzman kişilerin görüş ve bilgisini gerektirmektedir. Somut olayda ise mahkemece son bilirkişi raporundaki azınlık görüşü dikkate alınarak buna göre dosyaya sunulan tüm bilgi ve belgeler değerlendirilmiş, davacı Depar'a 1999 tarihinde satılan flok makinesinin dava konusu patentin ana isteminde tanımlanan usul ve bu usulle elde edilen ürünün prosesini aynen uygulamaya imkan verdiği, bu durumda davaya konu buluşun başvuru tarihinden önce kamuya sunulması nedeniyle yeni olmadığı, buluşun bir uzman tarafından bilinen teknikten çıkarılmasının da aşikar olması karşısında buluş basamağını aşmadığı, bu nedenlerle patentin hükümsüzlüğü koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davalıya ait patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Mahkemece bu karar verilirken dosyaya sunulan tüm teknik içerikteki bilgi ve belgeler değerlendirilmiş, davacıya ait makine ve bu makine ile yapılan üretimin davalıya ait patentin ana istemindeki usulü uygulamaya elverişli olduğu, patent belgesinde belirtilen rotatif baskı yönteminin tekniğin bilinen durumundan uzman bir kişi tarafından çıkarılmasının aşikar olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, mahkemeyi kararda belirtilen bu sonuçlara götürecek araştırmanın ve değerlendirmenin uzman kişilerce yapılması, mahkemenin uzmanlarca yapılan açıklama, görüş ve teknik bilgileri değerlendirerek sonucuna göre davaya konu patent belgesinin yasal koşulları taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi gerekirken mahkemece azınlık bilirkişi görüşü ve kendi değerlendirmeleri doğrultusunda karar verilmiştir. Bu durumda, mahkemece işin uzmanlarından oluşan yeni bir bilirkişi kurulundan tarafların tüm itirazlarını karşılayacak ve dosyadaki teknik içerikteki tüm bilgi, belge ve dokümanları değerlendirecek şekilde yeni bir rapor alınarak, usulüne uygun olarak alınan rapor değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, teknik bir alana ilişkin uyuşmazlık ile bu konuda ortaya konulan ve hepsi teknik içerikte olan delillerin doğrudan mahkemece değerlendirilmesi sonucu karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmakla, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 900.00 TL.duruşma vekalet ücretini davacılardan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 22.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.