PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

Pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmayan malik tek başına tahliye isteyemez.

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2012/11889 K: 2012/11783 T: 18/09/12

 

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlu tarafından yasal sürede itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkeme davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra takibinde ve davada dayanılan karara esas alınan 01.04.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi önceki malikler S. ve arkadaşları tarafından kiralayan sıfatıyla imzalamış, icra takibi ise kiralananın bulunduğu taşınmazda 28.04.2011 tarihinde pay satın alan paydaşlardan C. tarafından yapılmış, davada C. tarafından açılmıştır. Dava hakkı kamu düzeni ile ilgili olup, mahkemece resen gözetilmesi gereken hususlardandır. Tahliye istekli takip yapma hakkı alacaklı sıfatıyla kiralayana ait olduğu gibi yeni malik sıfatıyla da yapılabilir. Ancak, kiralanan taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine tabi olup, yeni malik olan davacı pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmadığından tek başına tahliye isteyemez. Mahkemece tahliye isteminin aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Öte yandan davacı icra takibinde tüm kira parasının tahsilini istemiş olup, kira parası alacağı bölünebilen alacaklardan olduğundan mahkemece her paydaşın kendi payına isabet eder oranda talepte bulunabileceği hususu üzerinde durulmadan alacağa ilişkin istemin de tümden kabulü yerinde değildir. Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.