PROJEYE AYKIRILIK * YÜKLENİCİNİN KUSURU * MASRAFLARIN PAYLAŞILMASI

Projeye aykırılık davalının eyleminden değil, bina inşaatı yapılırken yüklenici tarafından oluşturulmuştur. Bu durumda projeye uygun hale getirilme masraflarının tamamının davalıya yüklenmesi doğru olmayacağından, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde denkleştirme kuralları devreye sokularak çözüme gidilmelidir.

PROJEYE AYKIRILIK * YÜKLENİCİNİN KUSURU * MASRAFLARIN PAYLAŞILMASI
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E: 2011/5002 K: 2011/6141 T: 25/05/11

 

Dava, kat mülkiyeti kurulu bağımsız bölüme elatmenin önlenmesi ve eski hale getirme isteklerine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, 5 sayılı parseldeki binanın 3 numaralı bağımsız bölümünün davacılar, 4 numaralı bağımsız bölümünün de davalı adına kayıtlı bulunduğu, onaylı projeye göre davacıların bağımsız bölümüne dahil olması gereken 11,37 m2'lik kısmın davalıya ait bağımsız bölüm içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, projeye aykırılığın yüklenici tarafından bina inşaatı yapılırken oluştuğu ve anılan bağımsız bölümlerin mevcut durumlarıyla satın alınıp kullanılageldiği de çekişmesizdir.

Belirlenen bu olgular karşısında, elatmanın önlenmesine ve bağımsız bölümlerin projeye uygun hale getirilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davalının değinilen hususa ilişkin temyiz itirazı yerinde değildir. Reddine,

Ne var ki, projeye aykırılığın doğrudan davalının eyleminden kaynaklanmadığı gözetilerek, bağımsız bölümlerin projeye uygun hale getirme masrafının hak ve nesafet kuralları çerçevesinde olaya en uygun düşecek biçimde taraflar arasında denkleştirilmesi gerekirken, bu konuda infaza elverişli bir karar verilmiş olması doğru değildir.

Davalının bu hususa ilişkin temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 25.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.