RADYOLOJİ VE RADYUMLA TEDAVİ KOŞULLARI * ŞUA (SAĞLIK) İZNİ ALACAĞI

Tıp alanında uzman bir bilirkişi vasıtasıyla dava konusu işyerinde radyoloji, radyom ve elektrikle tedavi koşullarının mevcut olup olmadığı araştırılmalıdır.

RADYOLOJİ VE RADYUMLA TEDAVİ KOŞULLARI * ŞUA (SAĞLIK) İZNİ ALACAĞI
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2008/41089 K: 2010/28387 T: 08/10/10

 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının çalıştığı işyerinin ve yaptığı işin 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun ile bu kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname kapsamında kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır.

 

Mahkemece tanıkların bildirdiği ünvana göre değer verilerek istek kabul edilmiş ise de davalı işveren davacının çalıştığı işyerinin söz konusu tüzük kapsamında bulunmadığını ileri sürmüştür. Bu durumda davacının çalışmasının geçtiği işyerinde uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılarak 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrik Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun ile bu kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname hükümlerinin uygulanmasının koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeden eksik inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.