RÜCU’AN TAZMİNAT • ZMSS POLİÇESİ NEDENİYLE MAHSUP • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞ • ASİLE YAPILAN TEBLİGAT

Davacı vekilinin yenileme dilekçesi davalı şirkete (asile) tebliğ ederek yargılamaya devam edilmiştir. Vekil vasıtası ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerektiği halde yenileme dilekçesinin davalı şirket vekili yerine davalı şirkete (asile) tebliğ edilmesi doğru değildir ve bozma sebebidir. Mahkemece, davalı şirket vekilince gösterilen tanıkların usulüne uygun şekilde dinlenmesi, tanıklar dinlendikten sonra gerektiğinde tarafların olaydaki kusur oranları hususunda bilirkişiden ek rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Davacı vekilinin beyanının davalı taraf lehine usulü kazanılmış hak oluşturduğu gözetilerek 6.400 TL. hasar bedelinden dava dilekçesinde açıklandığı üzere 4.000 TL. ZMSS poliçe limitinin mahsubu ile bakiye 2.400 TL. tazminatın davalı şirketten tahsiline karar verilmesi gerekirken, mahkemece zarar tespiti ve kusur yönünden yeterli görülmeyen 19.03.2008 tarihli bilirkişi raporunda tespit edilen 3.155 TL. hasar miktarına hükmedilmesi de doğru değildir.

RÜCU’AN TAZMİNAT • ZMSS POLİÇESİ NEDENİYLE MAHSUP • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞ • ASİLE YAPILAN TEBLİGAT
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2009/5712 K: 2010/1015 T: 11/02/10

 

Taraflar arasındaki rücu’an tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davalı Ümit hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına, diğer davalı yönünden kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

KARAR

Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı araçta meydana gelen 7.155 TL. hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini davalı sürücünün olayda 8/8 oranında kusurlu olduğunu aynı zamanda davalı aracının da ZMSS poliçesi müvekkili nezdinde düzenlendiğinden poliçe limiti 4.000 TL’nin mahsup edildiğini belirterek bakiye 3.155 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiş; 12.10.2006 tarihli oturumda davalı Ümit ile ilgili taleplerini şimdilik atiye terk ettiğini beyan etmiştir.

Davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. vekili kusuru kabul etmediğini ve bu konuda tanıkların dinlenmesini isteyerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Ümit hakkındaki davanın HUMK’un 409. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına diğer davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. yönünden davanın kabulü ile 3.155 TL. tazminatın ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile bu davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, TTK’nın 1301. maddesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi hükmü gereğince “vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır." Somut olayda, davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. duruşmalara kendisini vekili aracılığıyla temsil ettirmiştir. 13.05.2008 tarihli oturumuna davacı vekili mazeretsiz olarak katılmadığından HUMK’un 409. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş; davacı vekili 15.05.2008 havale tarihli yenileme dilekçesi ile davasını yenilemiştir.

Davacı vekilinin yenileme dilekçesi davalı şirkete (asile) tebliğ ederek yargılamaya devam edilmiştir. Vekil vasıtası ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerektiği halde yenileme dilekçesinin davalı şirket vekili yerine davalı şirkete (asile) tebliğ edilmesi doğru değildir ve bozma sebebidir.

2- Davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. vekili tanık listesi ibraz ederek tanıklar Hüseyin ve İlhan’m kusur yönünden dinlenmelerini talep etmiştir. Tanıkların bildirilen adresleri itibariyle yazılan talimat cevapları adresten ayrıldıklarından bila ikmal gelmemiştir. Ancak davalı şirket vekili tarafından açıkça tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmediği gibi mahkemece de tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmediği hususunda ara kararı olmadığı halde davalı şirket vekilinin bildirdiği tanıklar dinlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur.

O halde mahkemece, davalı şirket vekilince gösterilen tanıkların usulüne uygun şekilde dinlenmesi, tanıklar dinlendikten sonra gerektiğinde tarafların olaydaki kusur oranları hususunda bilirkişiden ek rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

3- Kabule göre de; Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 10.11.2008 tarihli raporda davacı aracında meydana gelen zarar miktarının 6.400 TL. olduğu belirtilmiş; davacı vekili 29.01.2009 tarihli oturumda Adli Tıp Kurumu raporuna diyeceği olmadığını beyan etmiştir. Bu durumda davacı vekilinin beyanının davalı taraf lehine usulü kazanılmış hak oluşturduğu gözetilerek 6.400 TL. hasar bedelinden dava dilekçesinde açıklandığı üzere 4.000 TL. ZMSS poliçe limitinin mahsubu ile bakiye 2.400 TL. tazminatın davalı şirketten tahsiline karar verilmesi gerekirken, mahkemece zarar tespiti ve kusur yönünden yeterli görülmeyen 19.03.2008 tarihli bilirkişi raporunda tespit edilen 3.155 TL. hasar miktarına hükmedilmesi de doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda 1, 2 ve 3 no’lu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı T. Yatak Yorgan İth. İhr. San. Ltd. fiti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı şirket yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı şirkete geri verilmesine 11.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.