Sahte Kimlik - Tüketici Kredisi - Manevi Tazminat - Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017 / 1872 E, 2018 / 4358 K.

Sahte Kimlik - Tüketici Kredisi - Manevi Tazminat - Sahte kimlik bilgileriyle bankadan kredi çekilmesinden dolayı maaşından kesinti yapılan kişinin bankaya karşı açtığı istirdat davasında haklı görülmesinden dolayı bankadan manevi tazminat istenemez.

Sahte Kimlik - Tüketici Kredisi - Manevi Tazminat - Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017 / 1872 E, 2018 / 4358 K.
Yargıtay kararı

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davacı adına kimlik bilgilerinin kullanılmak suretiyle davalı bankadan kredi çekildiğini, sözleşmedeki imzanın davacıya ait olmadığını, bu krediden dolayı 2 ay davacı maaşından kesinti yapıldığını, davalı bankaya yazılı ve sözlü müracaatlarına rağmen kesintiye devam edildiğini ileri sürerek, sahte evrakla çekilen bu krediden dolayı davacının ödediği miktarın iadesine, davalıya borçlu bulunmadığının tespitine, davalı bankanın haksız eyleminden dolayı davalı lehine 5.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davalı bankanın kredinin sahte evraklarla kullandığını 25/04/2014 tarihinde davacının bankaya başvurusu neticesinde öğrenildiğini, bu aşamadan sonra hesabın blokeye alınarak işlemin kapatıldığını, davacının hesabından yapılan kesintilerin 30/06/2014 tarihinde davacı hesabına iade edildiğini, bu aşamadan sonra da davacı hesabından tekrar kesinti yapılmadığını, davacı hakkında açılmış bir takibin bulunmadığını, manevi tazminat talebinin haksız ve fahiş olduğunu beyan ederek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalı banka tarafından davacıya ait emekli maaşından yapılan kesintinin davacı hesabına aktarıldığı hususu gözetilerek istirdat davasının konusuz kaldığı, her ne kadar davalı banka söz konusu kredi sebebiyle bu krediye banka kayıtları üzerinde hesabı işleme kapattığını bildirmiş ise de, bankanın kendi kayıtları üzerinde işleme kapatmasının açılmış bulunan bir menfi tespit davasında verilecek karara engel olmadığı, her an için davalı tarafça işlemlere devam edilebileceği gerekçesiyle ayrıca davacının sahte kimlikle kredi çekildiği yönündeki başvurusuna rağmen gerekli düzeltmeleri ilk aşamada yapmayan bankanın bu eyleminden sorumlu olduğu gerekçesiyle istirdat davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına, menfi tespit davasının kabulü ile, davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, 3.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2)Mahkemece, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiş ise de somut olayda davacının kişilik haklarını ihlal edecek şekilde elem verici herhangi bir işlem bulunmadığından manevi tazminatın yasal koşulları oluşmamıştır. Bu nedenle manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin harçların istek halinde temyiz eden taraflara iadesine, 20/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.