SATIŞ VAADİ * İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET * TESCİL KOŞULU

Satış vaadinden doğan davanın kabulü için sözleşmenin ifa imkanı olmalıdır. İştirak halinde mülkiyette ortaklardan birinin ortaklık dışı kişiye satım vaadinde bulunması halinde iştirak halinde mülkiyet çözülünceye kadar ifa imkanı varlığından söz edilemez. İştirak halinde mülkiyet ortaklarının kendi aralarında yaptığı satış vaadi sözleşmesinde ifa imkanı vardır. Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil isteminin hüküm altına alınabilmesi için sözleşmede kararlaştırılan bedel ödenmiş olmalıdır. Ancak, bedelden ödenmeyen bir kısım var ise, bu bedel Borçlar Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca depo ettirilmelidir.

SATIŞ VAADİ * İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET * TESCİL KOŞULU
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2011/12058 K: 2011/14903 T: 05/12/11

 

Dava, 30.07.1999 tarihli satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

 

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, çekişme konusu (..) ada (..) parsel sayılı taşınmazda elbirliği mülkiyet rejimi hakim olduğundan ve dayanak satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağı bulunmadığından söz edilerek dava reddedilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. Elbirliği mülkiyetine (TMK.m.701) konu ile taşınmazda elbirliği (iştirak halinde) ortaklarından birinin, ortaklık dışı bir kişiye satım vaadinde bulunması halinde, sözleşme bir taahhüt muamelesi olarak geçerli olmakla birlikte elbirliği ortaklığı çözülünce-ye kadar sözleşmenin ifa olanağının varlığından söz edilemez. Ancak elbirliği ortaklarının kendi aralarında yaptıkları satış vaadi sözleşmelerinde ise sözleşmenin ifa olanağı vardır.

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil isteminin hüküm altına alınabilmesi için sözleşmede kararlaştırılan bedel ödenmiş olmalıdır. Ancak, bedelden ödenmeyen bir kısım var ise, bu bedel Borçlar Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca depo ettirilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı, dava konusu taşınmazın maliki N'nin mirasçıları arasında yer aldığından, satış vaadi elbirliği ortakları arasında yapılmıştır. Satıcı malikin payı alıcı malike geçeceğinden ortak malikler zarar görmeyecektir. Hal böyle olunca elbirliği ortakları arasında yapılan satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağı bulunmaktadır.

Mahkemece, satış vaadinde bulunan T'nin mirasçılarının tamamının bedelin ödenmeyen kısmı, taşınmazın rayiç bedeli üzerinden hesaplatıp davacıya depo ettirilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 05.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.