SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME • FAİZ BAŞLANGICI • TEMERRÜT KOŞULU

Sebepsiz zenginleşmede faiz işletilmesi için sebepsiz zenginleşenin temerrüde düşürülmesi gerekir.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME • FAİZ BAŞLANGICI • TEMERRÜT KOŞULU
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E: 2012/22328 K: 2012/25870 T: 17/02/12

 

Davada, Rize Merkez Reşadiye mahallesi .... ada ........ ve.... parsel sayılı taşınmazlar üzerinde davalılar tarafından kat karşılığı olarak yapılan binanın altında bulunan ve davalıların payına düşen 55m2 dükkan ve 20 m2 depoyu satın aldığı ve bedelinin tamamını ödediği halde sözleşmeye uygun şekilde teslim edilmediği ileri sürülerek, ödenen 165.000.00 TL.'nin yasal faizi ile tahsili istenilmiştir.

 

Davalı, sözleşme ile belirlenen edimini yerine getirdiğini ileri sürerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, süresinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplerle ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

BK'nın 101/1.maddesi uyarınca; muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile müterrit olur. Bu nedenle, sebepsiz zenginleşmede gecikme faizi yürütülmesi için borçlunun yani haksız mal edinenin ya bir ihtar ile ya da aleyhine bir dava açılmak suretiyle temerrüde düşürülmesi gerekir.

Davacı, Rize 1. Noterliği'nin 08.09.2010 tarih ve ... sayılı ihtarı ile davalıyı temerrüde düşürmüştür. Ancak, dosya içeriğinden ihtarnamenin davalıya tebliğ edilip edilmediği anlaşılamamaktadır.

O halde, mahkemece; ihtarnamenin davalıya tebliğ edilip edilmediği araştırılarak, tebliğ edilmiş ise bu tarihten itibaren, aksi takdirde eş söyleyişle ihtarname tebli edilmemiş ise dava tarihinden itibaren faize hük-medilmesi gerekir.

Mahkemece; aksi yazılı düşüncelerle ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA 17.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.