SİGORTA HUKUKU • RÜCU’AN TAZMİNAT

Dava, davacı şirketi nezdinde ZMSS poliçesi düzenlenen davalı taraf aracının sürücü belgesi olmayan Sefer yönetiminde bulunduğu sırada meydana gelen kazada hasarlanan 3. kişi aracı için bu aracın dava dışı kasko sigorta şirketi A. Sigorta A.Ş’ye ödenen hasar bedelinin ZMSS Genel Şartlarının 4/C maddesine göre rücuan tahsili istemine ilişkindir. Bu durumda mahkemece, davacı şirketin ticari defter ve belgelerin üzerinde uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılarak, davaya konu 2.417 TL. tazminatın dava dışı A. Sigorta A.Ş’ye ödenip ödenmediği hususunun araştırılması, dava dışı A. Sigorta A.Ş’den ödemenin yapılıp yapılmadığının sorulması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir.

SİGORTA HUKUKU • RÜCU’AN TAZMİNAT
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2009/8088 K: 2010/1590 T: 25/02/10

 

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı G. Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

KARAR

Davacı vekili, müvekkili şirkete ZMSS poliçesi bulunan davalı Gündüz’e ait aracın, sürücü belgesiz diğer davalının yönetiminde olduğu sırada 3. kişi aracına çarparak hasarlandığını, 3. kişi aracında meydana gelen 2.417 TL hasar bedelinin aracın kasko sigortacısı olan dava dışı A. Sigorta A.Ş’ye 22.09.2006 tarihinde ödediğini belirterek bu meblağın ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar duruşmalara katılmadıkları gibi davaya yazılı olarak da cevap vermemişlerdir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı G. Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davacı şirketi nezdinde ZMSS poliçesi düzenlenen davalı taraf aracının sürücü belgesi olmayan Sefer yönetiminde bulunduğu sırada meydana gelen kazada hasarlanan 3. kişi aracı için bu aracın dava dışı kasko sigorta şirketi A. Sigorta A.fi’ye ödenen hasar bedelinin ZMSS Genel Şartlarının 4/C maddesine göre rücuan tahsili istemine ilişkindir.

BK’nın 113. maddesi hükmü gereğince ödeme, borcu söndüren işlemlerdendir. Davacı vekili, dava dilekçesi ekinde dava dışı A. Sigorta A.fi’ye 3. kişinin aracında oluşan 2.417 TL. tutarındaki hasar bedelinin ödendiğine ilişkin mahsup fişini ibraz etmiş, 30.10.2008 tarihli oturumda da ödeme belgesi olarak 22.09.2006 tarihli mahsup fişini sunmuştur.

Ödeme belgesinde, ödenen tazminatın miktarı, tarihi ve numarası belirtilmemiştir. Mahkemece, ibraz edilen belgenin dava konusu tazminatın ödendiğini göstermediğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemece, davacı şirketin ticari defter ve belgelerin üzerinde uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılarak, davaya konu 2.417 TL. tazminatın dava dışı A. Sigorta A.fi’ye ödenip ödenmediği hususunun araştırılması, dava dışı A. Sigorta A.fi’den ödemenin yapılıp yapılmadığının sorulması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı G. Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı sigorta şirketine geri verilmesine 25.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.