SİGORTA POLİÇESİ TARİHİ * RİZİKONUN ÖNCEDEN OLUŞMASI

Riziko, poliçenin düzenlenme tarihinden önce gerçekleşmişse sigorta sözleşmesi geçersizdir.

SİGORTA POLİÇESİ TARİHİ * RİZİKONUN ÖNCEDEN OLUŞMASI
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2011/5648 K: 2012/810 T: 31/01/12

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 31.01.2012 Salı günü davacı S. Mad. Dem. Çel.İnş.Tem. San. Tic. Ltd. Şti. vekili geldiler. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar vekilleri dinledikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

KARAR

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı şirkete kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, aracın meydana gelen kazada ağır hasar gördüğünü, hasar bedelinin sigortalıya ödenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 45.000 TL. tazminatın dava tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, poliçenin kaza tarihinden sonra düzenlendiğini, poliçenin hükümsüz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulü ile; 45.000 TL. tazminatın dava tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafınadn temyiz edilmiştir.

Dava, kasko sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Taraflar arasında düzenlenmiş poliçe 17.12.2009 tarihinde düzenlemiş, poliçenin 01.12.2009-01.12.2010 tarihlerini kapsadığı belirtilmiş, poliçe prim peşinatı ise poliçede 16.01.2010 tarihinde ödeneceği belirlenmiş olmasına rağmen 17.12.2009 tanzim tarihinde ödenmiştir. Dava konusu riziko ise kaza tespit tutanağına göre 10.12.2009 tarihinde meydana gelmiştir. Davalı sigorta şirketi poliçenin riziko meydana geldikten sonra düzenlendiğini savunmuştur.

TTK'nın 1279. maddesine göre, sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada sigorta ettiren kimse, rizikonun gerçekleşmiş olduğunu bilmekte ise sigorta sözleşmesi hükümsüzdür. Somut olayda sigorta sözleşmesi kazadan 7 gün sonra düzenlenmiş olup, rizikodan sonra düzenlenen poliçe dava konusu riziko açısından hükümsüz olup, teminatın daha önceki bir tarihten başlatılmış olması da sonucu değiştirmez. Açıklanan nedenlerle mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 900.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 31.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.