SİGORTA ŞİRKETİNİN HASARDAN SORUMLU OLACAĞI, KAZANÇ KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

Bozma ilamına uyulmakla lehine bozma yapılan taraf yararına usulü kazanılmış müktesep hak oluşur. Bozma ilamına uyulmasından sonra ilamın tüm gereklerinin tamamen yerine getirilmesi gerekmektedir. Mahkemece ilgili bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş, bozma ilamının 3 ve 4. bentlerinde belirtilen bozma sebepleri doğrultusunda, davalı sigorta şirketinin kazanç kaybından sorumlu olmadığına, davalı sigortacının dava açılmadan önce temerrüde düşürülmemesi nedeniyle dava tarihinden itibaren temerrüt faizi ile sorumlu tutulmasına dair hüküm kurulmuş, ancak 2 nolu bozma sebebine göre 2918 Sayılı KTK'nın 104. maddesi yönünden yine inceleme ve araştırma yapılmadan bozma sebepleri kısmen yerine getirilerek iş bu karar verilmiştir.

SİGORTA ŞİRKETİNİN HASARDAN SORUMLU OLACAĞI, KAZANÇ KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2013/1020 K: 2013/1537 T: 14/02/13

 

Davacı, davalı tarafa ait aracın kendisine ait araca çarparak hasarla-dığını, davalı sürücünün %100 kusurlu olduğunu, aracının nakliye işinde kullanıldığını, tamir süresince kazanç kaybı zararınında oluştuğunu belirterek şimdilik 2.628.19 TL hasar bedeli ile 200 TL kazanç kaybı zararı toplamı 2.82.19 TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.

 

Davalı A. vekili, hasar miktarının fahiş olduğunu ve bundan diğer davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun bulunduğunu, kazanç kaybının belgelenmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı G. Vekili sigortalı aracın, davalı işleten tarafından 20.08.2009 tarihinde dava dışı K. Otomotive satışı yapılmak üzere teslim edildiğini, bu şirket tarafından 28.08.2009 tarihinde diğer davalı A.'ya satıldığını, kazanın 30.08.2009 tarihinde meydana geldiğini, sigortalının ve müvekkilinin 2918 sayılı KTK'nın 104. maddesi ve ZMSS Genel Şartlarının A.3 maddesi gereğince zarardan sorumlu olmadıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

28.01.2011 gün 2009/1290-2011/38 sayılı davanın kabulüne dair önceki hükmün davalı G. Vekili tarafından temyizi üzerine Dairenin 29.12.2011 gün 2011/4651-13257 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyulmasından sonra davalı sigorta şirketi hakkında kazanç kaybına ilişkin olarak açılan davanın reddine, 2.128 TL hasar bedelinin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı G. Vekili ve davalı A. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece bozma ilamına uyulmasına bozma ilamının gereğinin kısmen yerine getirilerek hüküm kurulmuş olmasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenememesine göre davalı G. Vekili ile davalı A. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

2918 Sayılı KTK'nın 85. maddesinde motorlu aracın işletilmesinden doğan zararlardan işletenin sorumlu olduğu belirtilmiş olup işletenin kim olduğu 3.maddede açıklanmıştır. Aynı Yasanın 104. maddesinde motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibinin gözetim, bakım, onarım, alım-satım araçta değişiklik yapılması amacıyla veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın neden olduğu zararlardan dolayı işleten gibi sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Bu halde aracın trafikte adına kayıtlı olduğu işletenin ve araç için ZMSS yapan sigortacının bu zararlardan sorumlu olmadıkları hüküm altına alınmıştır. Keza Karayolları Motorlu Araçlar ZMSS Genel Şartlarının A.3 /h maddesinde; “motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü taleplerin” teminat dışında kalacağı belirtilmiştir.

Somut olayda davalı G., diğer davalı D.Bilg. Sist. San. Tic. A.Ş. adına trafikte kayıtlı ve davalı A.K.'nin sürücü olduğu aracın ZMSS şirketi olup davalı sigorta şirketine trafik sigortalı aracın 30.08.2009 kaza tarihinden önce davalı D. 20.08.2009 tarihinde oto alım satımı yapan dava dışı K.'ya satılmak üzere bırakıldığını, K. Tarafından da 28.08.2009 tarihli harici oto satış sözleşmesi ile diğer davalı A.'ya satıldığını, aracın A.'nın yönetiminde iken kazaya karışdığını, hasarın teminat kapsamında kalmadığını savunmuş ve bununla ilgili belgeleri ibraz etmiştir. Mahkemece bu hususta hiç inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın 28.01.2011 gün 2009/1290-2011/38 sayılı önceki hükümde davacı aracında meydana gelen hasar bedeli ve kazanç kaybı toplamı 2.828.19 TL.tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiş; hükmün davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 29.12.2011 gün ve 2011/4651-13257 sayılı ilamında özetle kazanç kaybı zararının ZMSS teminatı içinde olmadığı halde davalı sigortacının bu zarar kaleminden sorumlu tutulması, kaldı ki, davacı tarafça 200 TL kazanç kaybı talep edildiği halde talep aşılarak 700 TL kazanç kaybına hükmedilmesi, davalı sigortacının temerrüt tarihinin araştarılmaması ve 2918 sayılı KTK'nın 104. maddesi gereğince davalı sigorta şirketinin savunması yönünden araştırma yapılmaması hususları doğru görülmediğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu durumda mahkemece, davalı G. Vekilinin savunmaları üzerine durulup 2918 sayılı KTK'nın 104. maddesi ile ZMSS Genel Şartları doğrultusunda inceleme ve değerlendirme yapılarak işleten olarak sorumlu tutulması gereken kişinin belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde bozma ilamının gereği yerine getirilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı G. Vekili ile davalı A. Vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı G. vekili ile davalı A.vekilinin temyiz itirazlarının kablü ile hükmün bu davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı G. Ve davalı A.geri verilmesine 14.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.