SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde duruşma açmak, taraf teşkilini sağlamak ve tarafları dinleyerek karar vermek gerekir. Evrak üzerinde inceleme yapılarak hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2010/3175 K: 2010/5491 T: 05/05/10

 

Şikayet eden vekili müvekkilinin borçlunun ticari faaliyetini sürdürdüğü taşınmazın kiraya vereni olduğunu ve bedeli paylaşıma konu mallar üzerinde hapis haklarının bulunduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptali ile birinci sıraya alınmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

İcra Mahkemesi'nce evrak üzerinden yapılan incelemeye göre şikayetçinin takibinin kiralayanın hapis hakkına dayalı olduğu ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığı, bu itibarla öncelikli sayılacağı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş; hüküm aleyhine şikayet olunan vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sıra cetveline yönelik şikayetler İcra ve İflas Kanunu'nun 18. maddesindeki yargılama usulüne tabi olup, mahkemece bu madde hükmü uyarınca takdir yetkisinin kullanılmasında, yargılama sonunda hukuki durumu etkilenecek kişilerin duruşmaya çağrılarak savunma haklarına riayet edilmesi bakımından, taraf teşkili sağlanarak duruşma açmak ve yargılamayı yürütmek hususlarına uymak gerekir. İcra Mahkemesi'nce evrak üzerinden inceleme yapılarak şikayet olunanın savunması alınmadan şikayetin kabulüne karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.