ŞİRKETİ TEMSİL • VEKİLİN YETKİSİ

Çek keşide etme yetkisi verilmiş olan vekilin imzaladığı çek müvekkil şirketi bağlar.

ŞİRKETİ TEMSİL • VEKİLİN YETKİSİ
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2013/11339 K: 2013/17170 T: 04/11/13

 

Dava, akaryakıt alacak senedine istinaden akaryakıt bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

 

Davalı vekili; davacının ibraz ettiği belgede isim ve imzası bulunan Ö. nün müvekkili şirketi temsile yetkili olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere göre, davalı şirket tarafından Ö.'ye verilen vekaletnamenin sadece ihalelere ve banka işlemlerine ilişkin olduğu, şirket adına akaryakıt senedi verme hususunda yetki ihtiva etmediği bu nedenle Ö. yetkisiz temsilci olarak hareket ettiği kanaatine varıldığı, davacı vekili her ne kadar Ö.'nün tarafından daha önce davacıya çekler verildiğini ve dosyaya sunulan akaryakıt makbuzlarına dayanarak taraflar arasındaki ticari ilişkinin teamül haline geldiğini iddia etmiş ise de, vekaletname gereğince çek keşide etme yetkisinin olduğu, ancak daha önce de akaryakıt senet koçanının davacıya verilmesi suretiyle taraflar arasında bu şekilde ticari ilişkinin teamül haline geldiğinin ya da davalı şirketin işleme icazet verdiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı şirket cevap dilekçesinde Ö. şirketle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını savunmasına rağmen, dosyaya sunulan 12.04.2010 tarihli vekaletnamede davalı şirket tarafındna Ö. “.evrak ve çek imzaya, makbuz ve ibralar vermeye.” ilişkin yetki verildiği bu yetkiye istinaden 30.08.2011 tarihinde Y.'ye emrine davalı şirket adına çek keşide ettiği ve bu çek bedelinin ödendiği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, dava konusu olan .... numaralı akaryakıt senedinin davalı şirketi bağlayacağı kabul edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 04.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.