ŞİRKETİN TASFİYESİ • ÖDENMEMİŞ BORÇLAR • İHYA KARARI

Tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Tasfiye işlemleri gerektiği gibi eksiksiz olarak tamamlanmamış ise, tüzel kişilik sicilden silinmiş olsa bile sona erme gerçekleşmediğinden ihya yoluyla sicile tekrar kayıt yapılacaktır.

ŞİRKETİN TASFİYESİ • ÖDENMEMİŞ BORÇLAR • İHYA KARARI
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2010/4796 K: 2011/16477 T: 06/12/11

 

Davacı vekili, müvekkilinin, ihyasını talep ettiği şirkette bir dönem işçi olarak çalıştğını, işçilik alacaklarının tahsili için İstanbul 2. İş Mahkemesi'nde açtığı davada söz konusu şirketin tasfiyesinin sonuçlandığı bilgisine ulaştıklarını anılan mahkemece kendilerine şirketin ihyası davası açmak üzere süre verildiğini ve bu hususun bekletici mesele yapıldığını ileri sürerek, Tasfiye Halinde Ç. Ltd.Şti.nin ihyasına kara verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı G. vekili, ihyası istenen şirketin tasfiye işlemlerinin 27.07.2005 tarihinde sona erdiğini, tasfiyeye ilişkin ilanların yapıldığı tarihlerde alacağını talep etmeyen davacının şirketin ihyasını isteyemeyeceğini, davacının söz konusu şirkette çalışmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre tüzel kişiliğin sona erdirilebilmesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz tamamlanmasının gerektiği, tasfiye işlemleri gerektiği gibi tamamlanmamışsa tüzel kişilik sicilden silinse bile tüzel kişiliğin sona erdiğinin kabul edilemeyeceği, davacının alacak iddiasının ihyası istenen şirketin ticaret sicilinden terkininden önceki döneme ilişkin olduğu, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, anılan şirketin ihyası ile ticaret siciline kaydedilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı G. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı G. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı G. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 02.80 TL.temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına 06.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.