SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair delillerin nelerden ibaret olduğu karara yazılmalıdır.

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI
Yargıtay kararı

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E: 2010/4805 K: 2013/6818 T: 21/03/13

 

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

 

1-Sanıkların B. Ajans Promosyon ve Reklam Bürosu adı altında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olmadıkları halde muhasebecilik mesleğini icra ettikleri iddiasıyla 3568 Sayılı Ya-sa'nın 3.maddesi yollamasıyla yanı yasanın 49. maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle dava açılmış olup,

Hükme dayanak yapılan anılan yasanın 3. maddesinde meslek ün-vanlarının haksız kullanılması yasaklanmış, 49. maddesinde bu düzenlemeye aykırı davrananlara cezalar öngörülmüştür.

Dosya kapsamına göre sanıkların üç mükellef adına defter tuttuğu belirlenmiş ise de, bu işlemler sırasında 3. maddede belirtildiği şekilde “Serbest Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ünvanlarını veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizleri” kullanmadıklarına dair delillerin nelerden ibaret olduğu karar yerinde gösterilmeden yazılı şekilde ceza tayini,

2-Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve yargılamaya katılma hakkı bulunmayan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının müdahilliğine karar verilerek lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

Yasaya aykırı sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 21.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.