SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • İŞ KAZASI • MADDİ TAZMİNAT • MANEVİ TAZMİNAT • İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNİN ÖLÇÜTLERİ • MÜTERAFİK KUSUR • VEKALET ÜCRETİ

Olayın oluş şekline, müterafik kusur oranlarına, davacının duyduğu elem ve ıstırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, 26.6.1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine, hak ve nesafet kurallarına göre manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • İŞ KAZASI • MADDİ TAZMİNAT • MANEVİ TAZMİNAT • İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNİN ÖLÇÜTLERİ • MÜTERAFİK KUSUR • VEKALET ÜCRETİ
Yargıtay kararı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2003/10314 K: 2003/9646 T: 20/11/03

 

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine (...) aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- (...)

2-Olaym oluş şekline, müterafik kusur oranlarına, davacının duyduğu elem ve ıstırabın derecesine, Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, 26.6.1966 gün 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine ve hak ve nesafet kurallarına göre 20.000.000.000 TL. manevi tazminat yerine 10.000.000.000 TL. manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya ay-kın olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm bozulmamak düzeltilerek onarımalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü hüküm fıkrasında yer alan "10.000.000.000 TL. manevi tazminatın kaza tarihi olan 30.5.2000 tarihinden geçerli yasal faizi ile, davacı vekili için hesap edilen 800.000.000 TL. ücreti vekâlet ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine, reddedilen kısım üzerinden hesap edilen 800.000.000 TL. vekâlet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, harçla ilgili rakam ve sözcüklerinin silinerek, yerine “20.000.000.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 30.5.2000 tarihinden geçerli yasal faizi ile davacı vekili için hesap edilen 1.400.000.000 TL. ücreti vekâlet ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine, reddedilen kısım üzerinden hesap edilen 1.400.000.000 TL. vekâlet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, alınması gereken 1.080.000.000 TL. ilam harcından peşin alınan 688.160.000 TL.'nin indirimi ile kalan 391.840.000 TL. ilam harcının davalıdan tahsiline” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, reddedilen ve kabul edilen miktarlar nazara alınarak 456.469.956 TL. yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 294.550.044 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve kararın bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, 20.11.2003 oybirliğiyle karar verildi.