SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • KURUM KAYITLARINA YANLIŞ GEÇEN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ • TESPİT DAVASI • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

İşe giriş bildirgesindeki imzanın davacıya ait olması halinde tespit davasının kabulü gerekmez. Nüfus kaydından başka aynı isimde kişinin olup olmadığı, fotoğrafın davacıya ait olup olmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • KURUM KAYITLARINA YANLIŞ GEÇEN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ • TESPİT DAVASI • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
Yargıtay kararı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2004/359 K: 2004/2930 T: 29/03/04

 

Davacı Kurum kayıtlarında yanlış yazılan kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun şekilde düzeltilmesi gerektiğinin tesbitine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine (...) aşağıdaki karar tesbit edildi.

Mahkemece 1.5.1981 tarihli işe giriş bildirgesinde Kadir olan sigortalının isminin Abdulkadir ve Erzurum olan doğum yerinin İzmir olarak düzeltilmesine karar verilmiş ise de bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile varılmıştır.

Dosya içerisindeki belgelere göre, işe giriş bildirgesindeki imzanın davacı eli ürünü olduğu bilirkişi raporu ile belirlenmiş ve bildirimde bulunan işyerinin bordrolarında ismi geçen tanıklar çalışmanın davacıya ait olduğunu bildirmiş iseler de bu deliller, sonuca gitmek için yeterli değildir. Mahkemenin aynı ismi taşıyan İzmir doğumlu Kadir Yılmaz isminde başka bir sigortalının bulunup bulunmadığını, Sosyal Sigortalar Ku-rumu’ndan araştırması gerekir. Keza; işe giriş bildirgesine göre Erzurum, M.8, Cilt 34, sahife 22 nüfusunda kayıtlı olduğu gözüken Kadir Yılmaz'ın gerçekten nüfusta kayıtlı olup olmadığının, eski nüfus kayıtlarında bu hane ve cilt numaralarından davacının veya başka bir kişinin kaydıran bulunup bulunmadığının Nüfus Müdürlüğünden ayrıntılı şekilde araştırılması, işe giriş bildirgesindeki bilgilere uygun şekilde davacı dışında Erzurum 1963 doğumlu Ahmet oğlu Kadir Yılmaz'ın mevcut olduğunun belirlenmesi durumunda davanın bu şahsın hak alanını da ilgilendirdiğinden davaya katılımının sağlanması ve bildireceği delillerin toplanıp değerlendirilmesi gerekir.

Öte yandan dava konusu edilen işe giriş bildirgesinde fotoğrafın mevcut olduğu anlaşıldığından bilirkişi aracılığı ile bu fotoğrafın davacıya ait olup olmadığının araştırılması da sağlıklı sonuca ulaşmakta yararlı bir saptama olacağı kuşkusuzdur.

Mahkemenin eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün Yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 29.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.