SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • ÖLÜM AYLIĞI • ANA ve BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMA KOŞULLARI • KOŞULLARIN ANA ve BABA YÖNÜNDEN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ • BİRİKMİŞ ÖLÜM AYLIKLARINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI • DÜZELTEREK ONAMA

5510 Sayılı Kanun’un 34. maddesinde yazılı ölüm aylığı bağlanması için gerekli koşullar anne ve baba yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Babanın yaşlılık aylığı alması anneye ölüm aylığı bağlanmasına engel oluşturmaz. Kurumun 2009/114 sayılı genelgesinde yer alan anne babanın evli olması ve babanın kendi çalışmalarından ötürü yaşlılık aylığı alması halinde anneye ölüm aylığı bağlanamayacağı yönündeki düzenleme hukuki dayanaktan yoksundur. Bu nedenle, sair temyiz itirazları reddedilmelidir. Birikmiş ölüm aylıklarına işletilecek yasal faizin başlangıç tarihinin belirlenmesinde 5510 Sayılı Kanun’un 42. maddesindeki 3 aylık sürenin gözetilmemiş olması ise bozma nedenidir. Ne var ki, giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm bozulmamak, HUMK’un 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • ÖLÜM AYLIĞI • ANA ve BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMA KOŞULLARI • KOŞULLARIN ANA ve BABA YÖNÜNDEN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ • BİRİKMİŞ ÖLÜM AYLIKLARINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI • DÜZELTEREK ONAMA
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2010/6925 K: 2010/9422 T: 28/06/10

 

Dava, ölüm aylığı bağlanması istemine ilişkindir. Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalının avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği görüşüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere ve özellikle; 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesindeki, "Ölen sigortalının 33. madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; ...d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde edilmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla anne ve babaya toplam % 25’i oranında; anne ve babanın 65 yaş üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam %o 25’i oranında aylık bağlanır," hükmündeki, anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan şartların; anne ve baba yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin belirgin olmasına ve davacının 65 yaşın üstünde olma şartının haricindeki şartlara sahip olduğunun anlaşılmasına göre, sair temyiz itirazlarının REDDİNE;

Birikmiş ölüm aylıklarına işletilecek yasal faizin başlangıç tarihinin belirlenmesinde 5510 Sayılı Kanun’un 42. maddesinde düzenlenen 3 aylık sürenin gözetilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki; bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılama gerektirmediğinden, hüküm bozulmamalı, HUMK’un 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Hükmün ikinci satırındaki “TESPİTİNE" sözcüğünden sonra gelmek üzere “5510 Sayılı Kanun’un 42. maddesinde düzenlenen 3 aylık süre gözetilerek" ibaresinin yazılarak eklenmesine ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.