SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE ÇAĞRI

İlgili kişi ve kuruluşlar duruşmaya çağrılmalıdır.

SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE ÇAĞRI
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E: 2009/11428 K: 2012/7576 T: 02/07/12

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

 

Sanıklar hakkında rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından iddianame ile kamu davası açıldığı, 3628 Sayılı Yasa'nın 17 ve 18.maddelerine göre hazine ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu suçların zarar göreni olduğu, bu sıfatlarının gereği olarak CMK'nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmeleri için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın duruşmadan haberdar edilmeleri gerektiği, diğer yandan aynı Kanun'un 260/1.maddesine göre de kamu davasından haberdar edilmemiş bulu-nupta katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların müdahil olmasalar dahi kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek; hükmün bildirilmesinin gerektiği ve ancak dosyada Ha-zinenin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının duruşmadan haberdar edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın Hazine ile İlgili kurumlara haber verildiğini ve hükmün tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosya içine konulması, aksi halde anılan tebligat noksanlıkları giderilerek tebellüğ belgelerinin ve bunlar tarafından hükümlerin temyiz edilmesi durumunda dilekçelerinin incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılı-ğına TEVDİİNE, 02.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.