SULH HUKUK MAHKEMESİ * TAKİPSİZ BIRAKILAN DAVA * AÇILMAMIŞ SAYILMA

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davalar basit yargılama usulüne tabi olup, basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dava, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa dava açılmamış sayılır.

SULH HUKUK MAHKEMESİ * TAKİPSİZ BIRAKILAN DAVA * AÇILMAMIŞ SAYILMA
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2011/16176 K: 2012/1573 T: 06/02/12

 

Davacı, 19.04.2011 tarihinde davalı aleyhine 3.700.00 TL.nin tahsili istemiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştır.

 

Mahkemece 31.05.2011 tarihli celsede tarafların duruşmaya gelmedikleri gerekçesi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir Davacı vekili, 16.06.2011 tarihli dilekçesi ile davanın yenilenmesini talep etmiş, 13.10.2011 tarihli celseye davacı vekili,katılmamış, davalı vekili davayı takip etmediklerini bildirmiş, mahkemece HMK'nın 150. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalar basit yargılama usulüne (HMK.m.316) tabii olup, basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava; açılmamış sayılır. (HMK.m.320/4) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, anılan kanun 448. maddesi uyarınca yürürlüğe girdikten sonraki işlemden kaldırılma halinde uygulanacağından, mahkemece ilk yenilemeden sonra, takipsiz bırakılan davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetlidir. Olayda; yazılı yargılama usulü ile ilgili HMK'nın 150. maddesinin uygulama yeri yoksa da HMK'nın 320. maddesine uygun olarak verilen hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 06.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.