ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ • TAPU İPTALİ • BEKLETİCİ MESELE

Şuyulandırma sonucunda değil bir önceki malikin hissesini satın almak suretiyle malik sıfatını kazanan kişiye karşı geçersiz şuyulandırma sebebiyle açılan davanın reddi gerekir. Şuyulandırma işleminin İdare Mahkemesince iptali halinde sicil yolsuz tescil haline geleceğinden bir süreye tabi olmaksızın eski halin iadesi istenebileceğinden, idare mahkemesinde açılan davanın bekletici mesele yapılmasında gereklilik bulunmamaktadır.

ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ • TAPU İPTALİ • BEKLETİCİ MESELE
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E: 2012/12861 K: 2013/1412 T: 06/02/13

 

Davacılar, mirasbırakan M.K.'nin satın almak suretiyle maliki olduğu 479 ada 20 nolu kadastral parselin 3194 Sayılı Yasa'nın 18.maddesi uyarınca imar uygulamasına tabi tutulduğunu, uygulama sonucu oluşan 1391 ada 20 nolu imar parselinin 118/236 hissesinin murisleri adına ve diğer 118/236 hissenin ise komşu parsel maliki olan davalı adına kayıtlandığını, idari işlemin iptali için idari yargıda dava açtıklarını ileri sürerek davalının imar parselindeki hissesinin iptali ile kadastral mülkiyet durumunun eski hale getirilmesi ve eski kadastral parselin miras payları oranında adlarına tescili isteğinde bulunmuşlardır.

 

Davalı, zamanaşımı süresinin dolduğunu, çekişmeli kadastral parselin V2 hissesinin önceki malik olan H.İ.'den satın almak suretiyle adına kayıtlandığını öne sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının taşınmazda şuyulandırma sonucu malik olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacılar vekilince süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi B.B.'nin raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.

KARAR

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, davacı M.K. mirasçılarının imar parselinden pay elde eden davalı A.'nın payının da imardan önce kendilerine ait olduğu yönünde ileri sürdüğü iddiaların kayıtlarla doğrulanmadığı, İdare Mahkemesi'nde şuyulandırma işleminin iptaline ilişkin açıldığı ileri sürülen davanın bu aşamada eldeki dava bakımından bekletici sorun yapılmasına mahal bulunmadığı, şuyu-landırma işleminin sonradan iptali halinde sicil yolsuz tescil durumuna düşeceğinden herhangi bir süreye tabi olmaksızın her zaman dava açılmak suretiyle kadastral mülkiyet ve geometrik durumun ihyası istenebileceğine göre; davacıların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3.15 TL onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 06.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.