TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME CEZANIN ÜST SINIRDAN TAYİNİ

Sanığın, gerekli donanımları olmadan ve 261 promil alkollü olarak amatör yat kaptanlığı belgesi olmadan tekneyi kullanması, suçun işleniş şekli ve sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak taksirle ölüme neden olma suçunda üst sınırdan ceza tayini yerine yazılı şekilde hüküm kurularak eksik ceza tayini yerinde olmamıştır.

TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME CEZANIN ÜST SINIRDAN TAYİNİ
YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2009/4979 K: 2010/2250 T: 12/04/10

 

Bilinçli taksirle R.B.'in ölümüne sebebiyet vermekten sanık E.Ö.'in yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 12.11.2008 gün ve 407/352 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan katılan vekilinin suç niteliğine eksik incelemeye, tanık ve sanık beyanlarının çelişkili olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

ANCAK,

Sanığın, bakımı yapılması için kendisine bırakılan tekne ile yanına arkadaşı olan öleni ve tanıkları alarak sahilden 150-200 metre kadar açıldığı, burada denize girdikleri, ölenin belden aşağısı denizin içinde olmak üzere teknenin merdivenlerine tutunduğu sırada sanığın, ani bir hareketle motoru çalıştırarak tekneyi hareket ettirmesi üzerine meydana gelen basıncın etkisiyle ölenin teknenin altında kalarak sağ bacağının diz altından olmak üzere koptuğu ve bilahare tedavi gördüğü hastanede genel beden travmasına bağlı sağ alt ekstremite diz altı otoamputasyonu ve kot kırıkları ile müterafik iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama ve büyük damar yaralanmasına bağlı dış kanama ile bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü olayda; sanığın, 261 promil alkollü olarak amatör yat kaptanlığı belgesi olmadan tekneyi kullanması, suçun işleniş şekli ve sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak taksirle ölüme neden olma suçunda üst sınırdan ceza tayini yerine yazılı şekilde hüküm kurularak eksik ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 12.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.