TAMAMEN ISLAH * DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMEYEN ZARAR * SİGORTA ŞİRKETİNCE YAPILAN ÖDEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ * KAZANÇ KAYBININ İHTİYARİ MALİ MESULİYET POLİÇESİ KAPSAMINDA OLMADIĞI

Dava dilekçesinde istenmeyen zarar ıslahla istenemez. Mahkemece dava dilekçesinde istenmeyen zararın ıslah dilekçesi ile istenemeyeceği gözetilmeden yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

TAMAMEN ISLAH * DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMEYEN ZARAR * SİGORTA ŞİRKETİNCE YAPILAN ÖDEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ * KAZANÇ KAYBININ İHTİYARİ MALİ MESULİYET POLİÇESİ KAPSAMINDA OLMADIĞI
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2011/10578 K: 2012/4498 T: 11/04/12

 

Davacı vekili müvekkiline ait aracın, İ. Genel Finansal Kiralama A.Ş.'nin maliki, A. Sigorta A.Ş.nin ihtiyari mali mesuliyet sigortalısı, M. Kurye Hizm. Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.'nin işleticisi ve O.K.'nin sevk ve idaresindeki aracın çarpması sonucu hasarlandığını belirtip, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000.00 TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiş, 23.11.2009 havale tarihli dilekçesiyle istemini hasar miktarı ve kazanç kaybı karşılığı 10.000.00 TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan mütesel-silen alınması biçiminde ıslah etmiştir.

 

Davalı A. Anonim Türk Sigorta Şirketi vekili dava konusu zararın trafik sigortası limitleri dahilinde kaldığını, trafik sigortasınca 23.10.2007 tarihinde 8.000.00 TL hasar ödemesi yapıldığını bildirip, kusur ve hasara itiraz ederek davanın reddini savunmuştur.

Davalı M. Lojistik Hizmetleri A.Ş. vekili, aracın müvekkiline leasing yolu ile kiralandığını belirtip, kusura itiraz ederek davanın reddini istemiştir.

Davalı İ. Genel Finansal Kiralama A.Ş. vekili, dava konusu aracın finansal kiralama sözlemesi ile M. Lojistik Hizmetleri A.Ş.'ne 48 ay süreli olarak kiralandığını, kiracının işleten sıfatıyla sorumlu bulunduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı O.K. cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın davalı İ. Genel Finansal Kiralama A.Ş. yönünden reddine, diğer davalılar A. Anonim Türk Sigorta Şirketi, O.K. ve M. Kurye Hizmetleri Nak. Tic. Ltd. Şti. açısından kısmen kabulü ile 2.750.00 TL bedelin davalılar M. Kurye Hizmetleri Nak. Tic. Ltd. Şti. ile O.K. açısından 15.10.2007 tarihinden itibaren, davalı A. Anonim Türk Sigorta Şirketi açısından 02.04.2008 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı A. Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve kaza tespit tutanağından kazanın yaralamalı olduğunun anlaşılması nedeniyle olayda ceza zamanaşımının söz konusu olmadığına göre davalı A. Sigorta A.Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Dava dilekçesinde davacı vekili trafik kazası sonucu müvekkiline ait araçta meydana gelen zarar nedeniyle şimdilik 10.000.00 TL tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 23.11.2009 tarihli ıslah dilekçesinde ise davacı vekili istemini müvekkiline ait araçtaki hasar bedeli ile bu aracın kazancından mahrum kalmasından dolayı müvekkilinin uğradığı zararın karşılığı olarak 10.000 TL’nin davalılardan tahsil edilmesine biçiminde ıslah etmiştir. Davacı vekilince dava tamamen ıslah edilmemiştir. Davacı tarafın dava dilekçesinde kazanç kaybından söz edilmemektedir. Dava dilekçesinde istenmeyen zarar ıslahla istenemez. Mahkemece dava dilekçesinde istenmeyen zararın ıslah dilekçesi ile iste-nemeyeceği gözetilmeden yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

3-Davalı A. Sigorta Şirketi Vekili 18.12.2009 tarihli dilekçesinde bilirkişi raporlarında trafik sigortacısı tarafından ödenen 8.000.00 TL dışında kalan 500.00 TL maddi tazminat tutarının müvekkili sigorta şirketi tarafından Türkiye İ. Bankası Ziverbey şubesi aracılığı ile davacı tarafa ödendiğini ve karşılığında poliçeden kaynaklanan bir alacak kalmadığına dair ibraname alındığını ve bu ödeme belgesiyle ibranamenin Türkiye İ. Bankası Ziverbey şubesinden celp edilmesini talep etmiştir. Mahkemece bu ödemenin yapılıp yapılmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı olduğu biçimde maddi tazminata hükmedilmesi doğru değildir.

4- Davalı A. Sigorta Şirketi'nin davacı aracının hasarı nedeniyle çalışamamasından kaynaklanan kazanç kaybının ihtiyari mali mesuliyet sigorta teminatı kapsamında bulunmadığı mahkemece gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması isabetli olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı A. Sigorta A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2), (3) ve (4) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı A. Sigorta A.Ş. temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı A. Sigorta A.Ş.'ye geri verilmesine 11.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.