TAPU İPTALİ VE TESCİL • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ • AKTİF HUSUMET • MAL AYRILIĞI REJİMİ • EŞLER ARASINDA CEBRİ İCRA YASAĞI • EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI DAVA AÇMALARI

Eşler arasında yasal yönden cebri icra yasağının bulunması, eşlerin birbirlerine dava açmalarına engel değildir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ • AKTİF HUSUMET • MAL AYRILIĞI REJİMİ • EŞLER ARASINDA CEBRİ İCRA YASAĞI • EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI DAVA AÇMALARI

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2003/8009 K: 2004/895 T: 17/02/04

 

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 17.2.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın reddine dair verilen 16.4.2003 günlü hükmün Yargıtay’ca, duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle (..) gereği düşünüldü.

 

Dava, evlilik birliği içerisinde, ortak kazançla edinilen dava konusu taşınmazın üçüncü kişiye muvazaalı olarak satıldığı iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil isteğine İlişkindir.

Mahkemece, evlilik birliğinin devam ettiği, Medeni Kanunun 244. maddesi uyarınca eşler arasında paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kabul edilmediği, bu nedenle davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz 4721 sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce edinilmiş olup dava konusu taşınmaz yönünden mal ayrılığı rejimi devam etmektedir.

743 sayılı Medeni Kanunun 165. maddesinde; eşler arasında cebri icra yasağı düzenlenmiş ise de birbirlerine karşı hukuki ilişkiler nedeniyle dava açamayacaklarına ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Aynı şekilde 4721 sayılı Medeni Kanunda da dava açma yasağı bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenle eşlerin birbirleri ile yaptıkları hukuki tasarrufları nedeniyle dava açma olanaklan bulunmakta olup işin esasına girilerek tüm deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, peşin alman temyiz harcının yatırana geri verilmesine, 17.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.