TAPU KAYITLARINDA MADDİ HATALAR * MALİK İLE MURİSİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNU TESPİTİ * DAVA ŞARTI

Tapu kütüğündeki maddi hataların düzeltilmesi için dava açılmadan Tapu Müdürlüğüne başvurma zorunluluğu dava şartıdır. Tapu maliki ile miras bırakanın aynı olduğuna ilişkin istekler bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

TAPU KAYITLARINDA MADDİ HATALAR * MALİK İLE MURİSİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNU TESPİTİ * DAVA ŞARTI

Y. 1. HD. E: 2018/24 K: 2019/6220 T: 04.12.2019

 

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın usulden reddine ilişkin olarak verilen karar davacı ve asli müdahil tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;


-KARAR-
Dava, tapu kayıt malikinin davacının mirasbırakanı ile ayni kişi olduğunun tespiti isteğine ilişkindir.
Davacı ile asli müdahil, 944 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıt maliki Hafız Hüseyin oğlu ...ile mirasbırakanları Hafız Hüseyin oğlu Mehmet’in aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesini istemişlerdir
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin verilen karar Dairece; “...isteğin Asliye Hukuk Mahkemesinde yazılı yargılama usulüne göre görülmesi mümkün olmadığından, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken aksi düşünce ile yazılı şekilde davanın esası hakkında karar verilmesi doğru değildir...” gerekçesiyle bozulmuş, bozma ilamı sonrası dava açılmadan önce tapu müdürlüğüne başvuru şartının yerine getirilmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki, Bakanlar Kurulu'nun 22.7.2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı kararı ile kabul edilen 17.8.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tapu Sicili Tüzüğü'nün 28. maddesinde, kütük sayfası malik sütununda malikin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasının yazılacağı, tüzel kişilerin unvanlarının tam olarak yazılacağı ve paylı mülkiyette pay miktarının; paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarak gösterileceği ifade edilmiştir.
Aynı Tüzüğün 72. maddesinde, “Tapu sicilinde değişikliğin, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılabileceği”, 74. maddesinde ise; “Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılacağı, istem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek, belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyle taraflar ve tapu görevlilerince imzalanacağı ve sicilde buna uygun düzeltme yapılacağı, ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem, yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılacağı, kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerektiği, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26.9.2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılacağı, yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurlarının aranacağı, müdürlüğün ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlü” olduğu açıklanmıştır.
Bu durumda; 17.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tapu Sicili Tüzüğü'ndeki tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu tapu kütüğündeki yazım hatalarının düzeltilmesi isteklerine ilişkin olup, tapu maliki ile mirasbırakanın aynı kişi olduğunun tespitine ilişkin istekler bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.
Hâl böyle olunca; yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler gözetildiğinde mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davacı ve asli müdahilin yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.