TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI

Davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilmeden, açılan davanın görev nedeniyle usulden reddedilmesi doğru olmamıştır. Öncelikle dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilmeli ve taraf teşkili sağlanmalıdır.

TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2013/9497 K: 2013/14387 T: 26/09/13

 

Davacı, davalı şirkete 1420 adet sanayi tipi ventilator sipariş verdiğini ve karşılığında 31.12.2012 tarihli 31.500.00 TL. bedelli, 31.01.2013 tarihli 31.500.00 TL.bedelli iki adet çek verdiğini, ayrıca yine taraflar arasındaki ticari ilişki gereğince 11.500.00 TL. değerinde bir başka çek daha verdiğini, davalı şirket tarafından sipariş edilen vantilatörlerden 155 adetinin teslim edildiğini, diğerlerinin ise teslim edilmediğini belirterek avans olarak verilen ve bedelsiz kalan 31.12.2012 tarihli 31.500.00 TL. bedelli, 31.01.2013 tarihli 31.500.00 TL. bedelli iki adet çek nedeniyle borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı adına tebligat çıkarılmamıştır.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere göre davanın konusunun tarafların ticari işletmesiyle ilgili olduğu, Tarafları tacir olan bu gibi davalarda görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu gerekçesiyle göreve yönelik dava şartı noksanlığı nedeniyle HMK 115/2 maddesi uyarınca davacının açmış olduğu iş bu davasının usulden reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı HMK ile yazılı yargılama usulünde ilk derece yargılaması beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar davanın açılması ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, tahkikat, tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama ile hükümdür. Davanın açılması üzerine dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Ön incelemede öncelikle dava mevcutsa ve ilk itirazlar yerinde değilse iddia ve savunma içinden tarafların uyuşmazlık tebliği sağlanmadan ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi aşaması tamamlanmaksızın dosya üzerinden iş bu karar verilmiş olup, hukuki dinlenilme hakkını ortadan kaldıracak şekilde yazılı şekilde karar verilmesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 26.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.