TARIM BAĞ-KUR SİGORTASI * MAKUL SÜREDEN FAZLA SÜREN ZORUNLU SİGORTALILIK

Davacının 01.11.1987 tarihinde başlayan 2926 Sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığı, zorunlu SSK sigortalılığı nedeniyle 01.11.1987 tarihi itibariyle sona erdiği, 01.12.1987 31.05.2011 tarihleri arasındaki 506 Sayılı Kanun kapsamındaki SSK sigortalılığının 295 gün sürmesi ve bu nedenle de anılan “makul süreyi” aşmış olması karşısında, yeniden 2926 Sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü için; bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi ya da ürün teslimatı yapılması halinde prim ödeme veya tevkifat tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere yeniden Tarım Bağ-Kur sigortalılığının başlatılması mümkün olabilecektir.

TARIM BAĞ-KUR SİGORTASI * MAKUL SÜREDEN FAZLA SÜREN ZORUNLU SİGORTALILIK
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2011/19198 K: 2011/20766 T: 29/12/11

 

Dava, 01.11.1987-31.05.2011 tarihleri arasında 2926 Sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi G. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava dosyadaki bilgi ve belgelerden; 01.11.1987 tarihinde 2926 Sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak tescil edilen davacının sigortalılığının başlangıç tarihi itibariyle sonlandırıldığı, 01.11.1987-31.05.2011 tarihleri arasında 506 Sayılı Kanun kapsamında 295 gün SSK sigortalısı olduğu anlaşılmaktadır.

Davada öncelikle çözülmesi gereken hukuksal sorun; tescil ya da tevkifata dayalı olarak başlayan Tarım Bağ-Kur sigortalılığının devamı sürecinde devreye giren ve makul süreden fazla devam eden başka bir zorunlu sigortalılık nedeniyle, Tarım Bağ-Kur sigortalılığının sona erip ermeyeceği, başka bir anlatımla, Tarım Bağ-Kur sigortalılığı devam eden kişinin 506 veya 1479 Sayılı Kanun'lar kapsamında zorunlu sigortalı olması ve bu sigortalılığının makul süreden fazla sürmesi halinde, yeniden tescil başvurusu olmadığı gibi prim ödemesi ya da ürün teslimatı nedeniyle tevkifatı da bulunmayan bu kişinin boşlukta geçen dönemde devam eden tarımsal faaliyete rağmen Tarım Bağ-Kur sigortalısı sayılıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18.05.2011 gün ve 2011/10-230-319 sayılı kararında da açıkça belirtildiği gibi, davacının 01.11.1987 tarihinde başlayan 2926 Sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığı, zorunlu SSK sigortalılığı nedeniyle 01.11.1987 tarihi itibariyle sona erdiği, 01.12.1987 31.05.2011 tarihleri arasındaki 506 Sayılı Kanun kapsamındaki SSK sigorta-lığının 295 gün sürmesi ve bu nedenle de anılan “makul süreyi” aşmış olması karşısında, yeniden 2926 Sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü için; bu sigortalılık kapsamında prim ödenmesi ya da ürün teslimatı yapılması halinde prim ödeme veya tevkifat tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere yeniden Tarım Bağ-Kur sigortalılığının başlatılması mümkün olabilecektir.

Mahkemece, 01.11.1987 - 31.05.2011 tarihleri arasındaki dönem yönünden yukarıda açıklanan şekilde araştırma yapmaksızın, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle, BOZULMASINA, 29.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.