TASARRUFUN İPTALİ • YAPILAN HACİZDEN ÖNCEKİ İŞLEMLER • HACZİN KAPSAMI

Borçlunun hacizden önceki bir yıl içinde yaptığı işlemler batıldır. Haciz kavramına “ihtiyati haciz de” dahildir.

TASARRUFUN İPTALİ • YAPILAN HACİZDEN ÖNCEKİ İŞLEMLER • HACZİN KAPSAMI
Yargıtay kararı

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E: 2004/90 K: 2004/1212 T: 05/03/04

 

Davacı T.İş Bankası A.Ş. ile davalı 1-Ahmet Duran Urfalıoğlu, 2- Ur-teks Tekstil San. Tic. A.Ş. 3 Metesa Tekstil San.Tic.A.Ş. 4-Tuncer Aksu arasındaki davadan dolayı Kadıköy 4. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 23.1.2003 gün ve 2001/38-2003/26 sayılı hükmü bozan Dairemizin 17.9.2003 gün ve 2003/3132-3999 sayılı ilamı aleyhinde davalılardan Ahmet Duran Urfalıoğlu, Matesa A.Ş. ve Tuncer Aksu vekillerince karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla (...) gereği konuşulup düşünüldü:

 

Dava İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Gerçekten İİK’nun 279. maddesi uyarınca hacizden evvelki bir yıl içinde yapılan tasarruflar batıldır. Somut uyuşmazlıkta alacaklı banka 15.2.2000 tarihinde borçlu hakkında ihtiyati haciz karan almış, bu karar 25.2.2000 tarihinde uygulanmış, alacaklı tarafından 28.2.2000 gününde de icra takibine geçmiştir. İptali istenen tasarrufların tarihi ise 8.10.1998 ve 11.12.1998 tarihleridir. Tasarruf ihtiyati haczin uygulandığı 25.2.2000 gününden önceki bir yıl içinde yapılmadığından İİK’nun 279'uncu maddesine dayanılarak iptal hükmü tesisi olanaksızdır. Davalıların bu hususa yönelik karar düzeltme istemleri açıklanan nedenlerle yerindedir.

Bu durumda Mahkemece yapılacak iş; iptal davasını düzenleyen İİK'nun 278, 280 ve 283. maddelerindeki iptal koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi bakımından taraf delillerini toplamak, yapılacak araştırma ve inceleme sonucu iptal koşullan gerçekleşmiş ise istemi hüküm altına almak, aksi durumda davayı reddetmekten ibarettir. Davarım eksik araştırma ve incelemeyle yazılı bazı gerekçelerle reddi doğru olmadığından hüküm bu sebeplerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalılar Ahmet Duran Urfalıoğlu, Matesa A.Ş. ve Tuncer Aksu'nun karar düzeltme istemlerinin kabulü ile Dairemizin, hükmün bozulmasına ilişkin 17.9.2003 tarih ve 2003/3132-3999 sayılı ilamı ikinci bendinin kaldırılarak, bunun yerine hükmün Yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, ödedikleri tashihi karar peşin harcının istekleri halinde tashihi karar isteyen davalılara geri verilmesine, 5.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.